lokala naturvårdssatsningar

foto: Naturvårdsverket

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

LONA projekt som pågår i kommunen

Naturkartan Gislaved

Syftet med projektet är att samla och tillgängliggöra information om kommunens rika friluftsliv och vackra natur med hjälp av modern teknik. Genom att tillgängliggöra information på ett attraktivt och lättillgängligt sätt, anpassat för dagens smarta mobiltelefoner, hoppas kommunen att ännu fler ska upptäcka och ta del av alla de positiva naturupplevelser som finns i närområdet.

Restaurering Dysjön

Dysjön är en liten sjö i Flinteryd i den sydvästra delen av Gislaveds kommun. Sjön är idag till stora delar starkt igenväxt och det finns bara en liten del öppet vatten kvar. Markägarna vid sjön har en ambition om att restaurera sjön tillbaka till en fungerande sjö och våtmark. För att kunna göra detta så behöver en förstudie över vilka förutsättningar som finns, i vilken omfattning och med vilken teknik som sjön ska restaureras.

Stora Segerstad pollineringsprojekt

I projektet ska vi lyfta fram vikten av pollinatörer, och hur man genom att odla eller gynna vissa växter kan bidra till bättre förutsättningar för dessa insekter. I projektet ska ett antal olika växter planteras centralt inom området. Dessa växter ska vara särskilt utvalda för att gynna pollinerande insekter. Skyltar ska sättas upp, och ett informationsmaterial ska tas fram både digitalt och som folder.

Våtmark Mängsbo

Projekt avser att anlägga en våtmark i Mängsbo Gislaveds kommun. Området är idag en fuktig betesmark i de norra delarna av byn som gränsar till omgivande skogsmark och bybebyggelse och jordbruksmark. Avsikten är att skapa en grund våtmark i de centrala delarna av betesmarken för att ge öppna vattenytor och öka den biologiska mångfalden.

Våtmarker Signelsö

Ägaren till Västergården i Signelsö i Gislaveds kommun avser att förändra jordbruksproduktion på gården i och detta sammanhang också stärka inslagen av biologisk mångfald genom att anlägga flera mindre våtmarker i befintlig åker- och betesmark.

Om LONA-bidraget

Det är kommunen som kan söka LONA-bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är kommunen som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen. Du kan ansöka om bidrag för lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Länk till mer information om LONA på Länsstyrelsen Jönköpings hemsida Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: