Sjöar och vattendrag

Gislaveds kommun är rik på sjöar, 388 stycken, allt från den stora Bolmen ner till små gölar och tjärnar i skogslandskapet.

Bolmen

Bolmen är Sveriges tolfte största sjö vars nordvästra del hör till Gislaveds kommun. Sjön är mycket artrik både vad gäller fisk-, växt- och fågelliv. Bolmen har flera hundra öar som gör den särkilt attraktiv för fågellivet. Exemplvis häckar fiskgjuse, brun kärrhök, småskrake, grågås, havstrut med flera runt sjön. Fisklivet är också artrikt med bland annat sik, siklöja, gös och signalkräftor. Sjön erbjuder också goda möjligheter till båtliv, fiske och bad.

Fegen

Fegen, gränssjö i sydväst, är en sprickdalssjö med för Europa unika naturvärden. Sjön hyser stort antal fiskarter, däribland den helt unika vårlekande siklöjan. Fegen har det enda livskraftiga beståndet av arten i Sverige och ett av få i världen. Sjön har också stora bestånd av fiskgjuse och storlom.

Draven

Söder om Reftele i kommunens jordbruksbygder finns slättsjön Draven, en av Smålands viktigaste fågelsjöar. Sjön restaurerades på 1990-talet och är också naturreservat. Skrattmås, storspov, småfläckig, sumphöna, vattenrall, rördrom, brun kärrhök och sångsvan är några av de häckande arterna.

Nissan

Ån Nissan flyter i en bred dalgång från norr till söder genom kommunen. Dalgången med mäktiga sandavlagringar är ett minne från avsmältningen av inlandsisen. Nissan är mestadels lugnflytande på sin 8 mil långa väg genom kommunen.  På sin väg genom omgivningarnas sandavlagringar flyttar vattnet ständigt om sandmaterialet och bildar nya åkurvor och avsnörda småsjöar. Denna sk meanderbildning är en levande geologisk process som är så utvecklad i trakterna kring Gislaved att ån här förklarats som riksintresse. Vattnets översvämningar och omflyttningar skapar också speciell strandmiljöer med ett varierande djur och växtliv.

Nissan har under århundradena utgjort förutsättningen för flera av våra tätorters framväxt. Där vattenkraften kunde nyttjas växte olika typer av industriproduktion fram. Under perioder nyttjades också ån som transportled med en omfattande flottningsverksamhet.

 

Sidan uppdaterades senast: