Vy över ett av de återöppnade dikena som bildar lekbiotop för gädda

Gäddfabrik Stengårdshultasjön

”Gäddfabriker” är inte en fabrik i ordets rätta bemärkelse utan handlar om restaurering av våtmarksområden som tidigare bland annat haft den ekologiska funktionen som reproduktionsområde för vårlekande fiskarter, däribland gädda.

En av sjöns viktigare gäddleklokaler, belägen vid sjöns västra strand (Tåbo), har under de senaste årtiondena blivit alltmer igenvuxen och inte längre fungerat som reproduktionslokal, varken för gädda eller någon annan fiskart. På grund av igenväxningen översvämmades inte längre området om vårarna och fungerade då varken för fiskreproduktion eller som jordbruksmark. För att ändra på detta startades projektet/restaureringen och grävarbeten för att öppna upp de gamla tegdikena påbörjades hösten 2016.

Ortofoto över de igenväxta ängarna vid Tåbo, 2011

Det aktuella området före projektets start


Området som är på ca 1 ha består av gamla tegar som tidigare brukats som betesvall. Under vårarna översvämmades området vilket gav upphov till utmärkta lekområden för gädda, abborre och andra fiskarter. De yngel som kläcktes fick en bra start i livet med både gott om föda och skydd för predatorer vilket bidrog till starka fiskbestånd i sjön.

Utlopp eller inlopp? Trumma som förbinder lekbiotopen med Stengårdshultasjön

Trumma som förbinder "gäddfabriken" med Stengårdshultasjön

 

Syftet med projektet är att återskapa områdets funktion både som lokal för fiskreproduktion och jordbruksmark i form av strandbete. Området kommer därmed kunna liknas vid en strandäng med säsongsvis vattenspegel.

Ortofoto över området 2019 där det börjar synas växtlighet i och runt de restaurerade gamla tegdikena

Området 2019, växtlighet har etablerat sig i och runt dikena

 

Tillgängliggörandet av lekområdet kommer stärka sjöns bestånd av primärt gädda men också abborre och flera karpfiskarter. Fler möjliga reproduktionsområden ökar beståndens motståndskraft mot förändringar i miljön

En liten beväxt ö i "gäddfabriken"

 

Anläggandet av ”gäddfabriken” har även andra positiva effekter för växt och djurlivet kring sjön då denna typ av habitat minskat i omfattning och därmed flera arter kopplade till den. Fågel (vadarfåglar) och groddjur är exempel på organismgrupper som gynnas. Projektet bidrar därmed till att uppfylla de enligt regeringen fastslagna miljömålen ”myllrande våtmarker” samt ”levande sjöar och vattendrag”.

Växtlighet i dike samt trummor mellan dikena

 

Projektet utförs i samverkan mellan Stengårdshultasjöns fiskevårdsområdesförening, sportfiskarna och Gislaveds kommun och finansieras till hälften med staligt stöd genom LONA-bidrag.

På bilden kan skönjas den djupare delen i mitten av diket och de grundare kanterna där växtlighet etableras


Redan under 2020 kunde fisk observeras i lekområdet, troligen gädda dock ej arbestämt. 2020 har såväl grodor som fiskar lekt i "fabriken". För att titta på effekten av projektet kommer en yngelfälla för att samla och räkna yngel på väg ut ur anläggningen att byggas.

Sidan uppdaterades senast: