Det befintliga utskovet i Rasjön

Rasjöns utlopp med utskovet som byggdes 1997

Rasjön

Sjön Rasjön ligger i Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Gislaveds kommun planerar att bygga om utskov och fiskväg i Rasjöns utlopp. Kommunen har av mark- och miljödomstolen lämnats tillstånd för åtgärden och för den framtida regleringen (tillstånd för vattenverksamhet, så kallad vattendom). Detta är en del i åtgärder som görs för att säkra naturvärdena i Rasjön samt ån Radan som ligger nedströms Rasjön.

Karta över Radan, Rasjön

Rasjön är källsjö till ån Radan som mynnar ut i Nissan. Redan 1997 byggdes det nuvarande utskovet för att det då befintliga var i så dåligt skick att det riskerade att rasa. Efter ombyggnationen 1997 gjordes vissa åtgärder i utloppet för att det skulle vara passerbart för vattenlevande organismer, bland annat byggdes en hölja nedströms utskovet för att bromsa vattenhastigheten något vid perioder av lägre vattenföring.

Klagomål på vattennivåerna i Rasjön började att inkomma år 2008. Mätningar av vattennivån har sedan dess utförts varje isfri vecka för att utröna vilka variationer och nivåer som sjön pendlar mellan. Utifrån mätningar och synpunkter från boende, vattenexperter med flera har kommunen arbetat fram ett förslag till hur utloppet ska byggas om för att tillfredsställa såväl vattenbiologin som de boende runt sjön.

Bild på hur nya utloppet ska kunna utformas i Rasjön

Förslag på ny utformning av utskov inklusive tröskling. Fotomontaget visar det nya utskovet från vattendraget mot Rasjön.


Efter lång process med framtagande av underlag och sedan samråd med boende och olika instanser lämnades ansökan om tillstånd till vattenverksamhet in till mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling i domstolen genomfördes under hösten 2020 och kommunen beviljades tillstånd till den planerade ombyggnationen november 2020. Beslutet överklagades dock av både enskild fastighetsägare och organisationen Älvräddarna. Men, varken mark- och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen lämnade prövningstillstånd till överklagande och domen vann laga kraft i oktober 2021. Ombyggnation pågår och beräknas vara färdig 15 september 2022.

Sidan uppdaterades senast: