Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Östra Kallset m.fl. i Skeppshult

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplaneförslag vid Skeppshults bruk.

Planens syfte är att möjliggöra utökning av industri och verksamhet i ett känsligt område vid Skeppshult bruk. Det känsliga området utgör del av en kulturhistorisk värdefull miljö vid Nissan. Planområdet omfattas delvis av strandskydd och av ett större markområde med grundvattentillgångar, känslig för föroreningar. Det förekommer även jordbruksmark och markföroreningar samt delar av området påverkas av översvämningar. Bostäder och elproduktionsanläggningar angränsar till planområdet.

Planförslaget innebär att ett 5,5 hektar stort område i Skeppshult, söder om Bruksgatan och öster om ån Nissan, blir planlagt. Med planen kan befintlig industritomt expandera i en kulturhistorisk miljö. Del av Boarpsvägen som finns inom planområdet läggs om och en ny korsningspunkt med Bruksgatan, i ett läge öster om nuvarande läge. En del skogs- och jordbruksmark kommer tas i anspråk för exploateringen och viss bebyggd mark kommer återställas som naturmark. Förslaget innebär en mer välordnad och säker trafikföring förbi industriverksamheten och genomförande av skyddsåtgärder på grund av kända störnings- och säkerhetsrisker. Strandskyddet föreslås upphävas inom föreslagen kvartersmark. Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen.

Planförslaget har varit ute på samråd. Efter samrådet har planbeställaren meddelat att de vill avbryta planarbetet med anledning av bristande markåtkomst. Planarbetet läggs ned. Denna projektsida avpubliceras efter sommaren 2023.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter.

Plankarta över Östra Kallset, Åtterås

Plankarta Östra Kallset, Åtterås

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan