1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Upphävande del av gällande detaljplan för Isabergs fritidsby

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Antagande
  4. Laga kraft

Upphävandeplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:94 och Bjärsved 5:40 m.fl. har fått laga kraft den 24 februari 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett viktigt besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. Inom området gäller detaljplan Ö6 från 1979. Delar av denna detaljplan ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Motivering för upphävandet av gällande detaljplan i vissa delar är att dessa ingår i området för hänsynsavstånd till riksväg 26.

Upphävandet av del av gällande detaljplan bedöms förenlig med översiktsplanen, inte vara av betydande intresse för allmänheten samt antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. På dessa grunder bedöms upphävandet kunna prövas genom ett förenklat standardförfarande.

Upphävandeförslaget har varit ute på samråd och har antagits av samhällsutvecklingsnämnden den 22 maj 2023.

Plankarta Pdf, 3.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 58.5 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan