Nationella miljömål

Riksdagen har tagit beslut om ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Generationsmålet säger att: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Miljökvalitetsmålen visar vad miljöarbetet ska leda till genom att ange vilken kvalitet miljön ska ha det angivna målåret. De 16 nationella miljömålen har översatts till regionala förhållanden och har i Jönköpings län blivit till 14 regionala mål, detta på grund av att vi varken har fjäll eller hav i länet.

För att vi ska klara av att uppnå miljökvalitetsmålen ska varje länsstyrelse ta fram åtgärdsprogram som bland annat kommunerna ska arbeta utifrån. Länsstyrelsen följer årligen upp hur arbetet med åtgärdsprogrammen går i länet.

Läs mer om de regionala miljömålen och uppföljningen på Länsstyrelsen i Jönköpings webbsida. Länk till annan webbplats.

Kommunen arbetar lokalt utifrån de åtgärdsprogram som tagits fram regionalt men ställer också upp egna mål inom miljöområdet. Det finns även en kommunranking inom länet som visar hur långt de olika kommunerna kommit i sitt arbete med åtgärderna.

Nationella miljömål

Sidan uppdaterades senast: