Uppföljning av strategin för hållbar utveckling

Kommunens strategi för hållbar utveckling antogs våren 2021. Strategin följs upp årligen med hjälp av kommunövergripande indikatorer och sakomåden för varje prioriterat område, där resultatet av uppföljningen sammanfattas i en statusrapport.

Strategin för hållbar utveckling innehåller sju prioriterade områden som även ska fungera som övergripande målformuleringar. Dessa områden utformades med kommunens förutsättningar och utmaningar i åtanke, samt med fokus på att kunna genomföra relevanta och nödvändiga insatser.

Hur följs strategin upp?

Strategin följs upp med hjälp av prioriterade områden, sakområden och indikatorer.

Prioriterade områden

De prioriterade områdena utgörs av prioriteringar, målsättningar och inriktningar som beskriver den önskvärda utvecklingen som fastställts i strategin.

Sakområden

Inom de prioriterade områdena finns sakområden, vilket är en samling indikatorer som mäter utvecklingen inom ett visst ämne. Sakområdena beskriver trenden inom delar av de prioriterade områdena och syftar till att beskriva om utvecklingen går åt rätt håll. Sakområdenas trender bedöms med hjälp av indikatorer, vilket är ett kvantitativt verktyg som mäter förändringen inom vissa utvalda fenomen.

Indikatorer

En indikator kan definieras som ett ”kvantitativt verktyg som analyserar förändring samt mäter och kommunicerar framsteg mot hållbart användande och omhändertagande av ekonomiska, sociala, institutionella och miljömässiga resurser”. Det innebär att indikatorer är ett instrument för att mäta hur hållbar kommunens utveckling är. Indikatorer består därmed av data som möjliggör uppföljning och jämförelse med andra kommuner. En samling av indikatorer som mäter fenomen inom besläktade områden benämns sakområde.

Läs mer om resultatet av uppföljningen genom att klicka på respektive prioriterat område

Sidan uppdaterades senast: