Avgifter, vatten och avlopp

Vatten och avlopp är självfinansierande genom va-taxan Pdf, 430 kB, öppnas i nytt fönster.. Alla kostnader bärs alltså av de invånare i Gislaveds kommun som är anslutna till VA. Kostnaderna för att försörja invånarna i en kommun med vatten och avlopp varierar kraftigt beroende på en rad faktorer. Avgifterna för anslutningen till allmänt VA är uppdelade i två delar: anläggningsavgift och brukningsavgift.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa bestämmelserna i ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 158.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats) enligt VA-taxa 2019 § 17. Detta gäller från 1 januari 2020, ingen debitering sker för tiden innan detta.

Vad kostar det att ha kommunalt va?

Brukningsavgiften är en kontinuerlig avgift som beror på hur mycket hushållet använder sin/sina va-tjänster. Mätningen av förbrukningen sker genom en vattenmätare på dricksvattnet. Förbrukningen av dricksvatten förutsätts vara lika stor som mängden lämnat avloppsvatten. Vattenmätarna byts med jämna mellanrum och när det är aktuellt med byte får du en lapp i din brevlåda.

Läs mer om vattenmätare

Information om anläggningsavgiften


Vad är förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina vattenledningar ansluts till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan dina och kommunens ledningar.

Bild av en fastighet och beskrivning var och vad en förbindelsepunkt för VA är


Varför betalar jag en förbindelsepunktsavgift?

Förbindelsepunktsavgiften är en avgift för den nytta din fastighet har av att kommunen anordnar och sköter en uppsättning förbindelsepunkter så att fastigheten får tillgång till vatten och avlopp.

Vad är servisledning?

Servisledning är den del av det kommunala ledningsnätet som går från gatans huvudnät till din fastighets förbindelsepunkt.

Varför betalar jag en servisledningsavgift?

Servisledningsavgiften är en avgift för att täcka kostnaden för anläggandet av servisledning.

Varför betalar jag en tomtyteavgift?

Tomtyteavgiften är en del av anläggningsavgiften eftersom kostnaden för utbyggnad av ledningsnät stiger med ökande tomtstorlek.

Varför betalar jag en bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgiften syftar till spegla fastighetens nytta av tillgång till vatten och avlopp. Om fastigheten inte har några verkliga bostadsenheter görs en omräkning av lokalytan. Varje påbörjat 150-tal m2 motsvarar en bostadsenhet. Bostadsenhetsavgiften stiger ju fler bostadsenheter som finns på en fastighet.

Ytterligar upplysningar kan fås via kommunens kontaktcenter, telefon 0371-81000 eller e‑post kommunen@gislaved.se

Vad kostar det att ansluta till kommunalt VA?

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Observera att nedanstående beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av kommunen.

Storleken på anläggningsavgiften beror på hur fastigheten ser ut och används samt vilka vattentjänster som ska anslutas. Vi delar in våra vattentjänster i vatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten är den typ av avloppsvatten som är förorenat av bad, disk, tvätt och toalett. Dagvatten är tillfälliga ytliga flöden av framförallt regn- och smältvatten.

I beräkningsformuläret nedan behöver fastighetstyp anges. De allra flesta fastigheter hör till kategorin bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet. Exempel på denna fastighetstyp är kontor, butiker, hotell, skolor, restauranger, sporthallar, sjukvårdsbyggnader, stormarknader och de flesta industri- och produktionslokaler. Annan fastighet är sådana fastigheter där verksamheten främst bedrivs utomhus och endast stödfunktioner till verksamheten sker inomhus. Exempel på denna fastighetstyp kan vara obemannade bensinstationer, bilskrot och återvinningscentral.

Gör en preliminär beräkning av anläggningsavgift

Beräkna anläggningsavgift vid nyanslutning inom verksamhetsområde. Observera att fler parametrar påverkar slutlig fastställd taxa i det enskilda fallet. Välj vilka tjänster fastigheten ska anslutas till


Välj vilken fastighetstyp det gäller

stycken

Preliminär anläggningsavgift 0 kr inklusive moms.

Sidan uppdaterades senast: