Vattenskydd

Vi förbättrar skyddet av vårt dricksvatten

 

Nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för vattentäkterna i Båraryd och Slätteryd

Gislaved, Anderstorp, Reftele och Hestra får sitt vatten från en grundvattentäkt som använts sedan 1960-talet. Det finns ett vattenskyddsområde för vattentäkten från 1970. Sedan dess har lagstiftningen uppdaterats och metodiken för hur ett vattenskyddsområde ska se ut har förändrats. Vattentäkten har också utökats för att tätorten ska få reservvattenförsörjning. Gislaveds kommun har därför tagit fram ett förslag på nytt vattenskyddsområde som är anpassat till dagens situation. Vattenskyddsområdet och tillhörande vattenskyddsföreskrifter kommer att beslutas av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Varför vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde finns till för att undvika förorening av mark och vatten vid en vattentäkt. Det är allas ansvar. I vattenskyddsområdet finns regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra. Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter.

Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter hittar du genom att klicka på länkarna på denna sida.

Materialet ställs också ut på Kommunhuset, Stortorget 1 Gislaved. under perioden 11.e november till 11:e december.

Vattenskyddsområdets utbredning

Vattenskyddsområdet omfattar det området nära vattentäkten som är viktig att skydda mot förorening. Storleken på området beror på hur snabbt och åt vilket håll vattnet strömmar i marken. Det finns en handbok som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram som bestämmer hur de olika skyddszonerna i vattenskyddsområdet ska avgränsas. Vattenskyddsföreskrifterna har olika restriktionsnivå i de olika zonerna med strängast restriktioner närmast vattentäkten.

Primär skyddszon är området närmast vattentäkten. Här är det viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda en förorening vid till exempel en olycka. Vattenskyddsföreskrifterna i primär skyddszon syftar bland annat till att undvika att stora mängder miljöfarliga ämnen hanteras här.

Sekundär skyddszon ligger utanför primär. I detta område tar det längre tid för vatten att nå vattentäkten men det är fortfarande ett viktigt område att skydda. Syftet med sekundär skyddszon och vattenskyddsföreskrifter är att bibehålla eller långsiktigt förbättra vattenkvaliteten.

Välkommen på informationsmöte

Den 11 november klockan 18.00—20.00 hålls ett informationsmöte med utställning hos Tekniska förvaltningen, Weland, Anderstorpsvägen 24, entré H, Gislaved. Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. På informationsmötet medverkar personal från Gislaveds kommun samt Länsstyrelsen för att svara på dina frågor. Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare inom föreslaget vattenskyddsområde ska ha fått en skriftlig inbjudan med information per post.

Anmälan görs via telefon eller epost till:

Mervat Shaaya, Va Driftingenjör

Epost: mervat.shaaya@gislaved.se

Tel:.0371-81509

Vi behöver din anmälan senast 8:e november.

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde

Efter informationsperioden skickas förslaget till Länsstyrelsen i Jönköpings län för beslut. Innan de fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

Eventuella frågor besvaras av:

Mervat Shaaya, Va driftingenjör

Epost: mervat.shaaya@gislaved.se

Tel: 037181509

Sidan uppdaterades senast: 2019-11-11