Va-plan

Va-planen beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att va-försörjningen i Gislaveds kommun ska utvecklas i linje med va-policyn.

En övergripande konsekvens av va-policyn är att kommunens allmänna va-försörjning behöver utökas. Vissa områden som idag har enskild va-försörjning kommer i framtiden ha allmänt va. Denna utbyggnad av allmänt va måste ske stegvis eftersom arbetet är både tids- och kostnadskrävande.

Åtgärdslista va-plan

Alla åtgärder i va-planen finns sammanställda i en lista där det framgår vem som är ansvarig för respektive åtgärd samt tidplanen för när det ska vara genomfört, åtgärdlista va-plan.PDF

Utbyggnad allmänt va?

De områden som identifierades som koncentrerad bebyggelse i va-översikten har analyserats utifrån kommunens metod för att bestämma va-ansvar. Nedanstående karta visar det bedömda va-ansvaret för en viss bebyggelsegrupp. Ska allmänt va byggas ut eller det fortsätta vara enskilda lösningar i området. Om allmänt va ska byggas ut när är det i så fall planerat?


Inventering av enskilda avlopp

Plan för fortsatt inventering av enskilda avlopp presenteras i kartan nedan. Detaljavgränsning mot tätorter och områden där utbyggand av allmänt va är priorierat görs inför varje inventeringsomgång. Mer att läsa om områdena och prioriteringsgrunderna finns att läsa i va-plansdokumentetPDF.

1. Fegenområdet, Gryteryd, Broaryd - inventeringsstart sommaren 2016

2. Stengårdshult, Valdshult och Öreryd - inventeringsstart årsskiftet 2017/2018

3. Hestra till Gislaved - inventeringsstart sommaren 2019

4. Bosebo till Burseryd - inventeringsstart årsskivtet 2020/2021

5. Gislaved, Anderstorp till Villstad - inventeringsstart sommaren 2022

6. Smålandsstenar, Burseryd och Broaryd - inventeringsstart årsskiftet 2023/2024

Karta inventeringsområden enskilda avlopp

Sidan uppdaterades senast: 2021-03-29