VA-policy

Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar VA-försörjning som bidrar till bebyggelseutvecklingen i kommunen. VA-hanteringen ska utformas och skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras.

Ovanstående stycke utgör det övergripande målet för kommunens VA-försörjning. Utifrån detta mål finns sedan ett antal mer detaljerade ställningstaganden för VA-hanteringen inom olika områden; ansvar för VA, allmänt VA, dricksvatten, spillvatten, dagvatten, klimatanpassning och information.

I anslutning till varje ställningstagande i VA-policyn anges varför kommunen har ställningstagandet och vad det ger för konsekvenser. Förhoppningen är att genom att beskriva bakgrunden och konsekvenserna skapa en ökad förståelse för kommunens hantering av VA-frågor

Sidan uppdaterades senast: