Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt. Enligt miljölagstiftningen gäller särskilda regler för arbete inom ett vattenskyddsområde.

OBS! Inträffade olyckor i ett vattenskyddsområde ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.

Följande punkter kan komma att kräva anmälan/ansökan:

 • Hantering, lagring eller användning av oljeprodukter
 • Hantering av kemiska produkter
 • Etablering eller utökning av verksamhet där det finns risk för förorening av yt- eller grundvatten
 • Nyetablering eller utökning av befintlig djurhållning
 • Beläggningsarbeten och andra förbättringsarbeten
 • Nyetablering av väg eller parkeringsplats eller uppställning av tunga fordon
 • Materialtäkt exempelvis grus eller sand
 • Markarbeten
 • Nyetablering av dricksvattenbrunn

Uppläggning eller användning av:

 • Bark, flis, spån eller timmer
 • Avfall eller förorenade massor
 • Vägsalt, dammbindningsmedel eller snö

Hur anmäler/ansöker du?

Tänk på följande när du ska göra en åtgärd inom vattenskyddsområde:

 • Tankning eller påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
 • Endast bränsle av miljöklass 1 får användas se mer information på transportstyrelsens hemsida.
 • Arbetsmaskiner som utför arbete inom vattenskyddsområde ska använda hydraulvätskor som finns upptagna på Statens provningsanstalts förteckning över hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk Standard 15 54 34. Aktuell utgåva av förteckningen kan beställas från Statens Provningsanstalt eller laddas ner från www.sp.se/km/hydraul
 • Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och även motordrivna handredskap, exempelvis motorsåg, ska drivas med akrylatbensin eller bränslen med likvärdiga eller bättre miljövärden.
 • Utanför arbetstid får ingen uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsområde utom på anvisade platser.
 • Arbetsmaskiner och arbetsfordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.
 • Upplag av flis och timmer bör bortforslas inom två månader.
 • Företaget som utför arbeten inom vattenskyddsområden ska redovisa rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka, haveri, spill eller läckage som riskerar att förorena mark och/eller vatten.
 • Företag som utför arbeten inom vattenskyddsområden ansvarar för att personal som arbetar inom vattenskyddsområde är informerad om och följer gällande bestämmelser.

Vattenskyddsföreskrifter

Sidan uppdaterades senast: