Regler sophämtning

 • Placera sopkärlet väl synligt eller i sopskåp och ställ det så att
  hämtning underlättas.
  – Hämtas ditt kärl i ditt sopskåp så ställ in det med kärlhandtaget utåt
  och locket öppet för enkel hantering.
  – Hämtas ditt kärl vid gatan så ställer du ut kärlet på tömningsdagen med
  handtaget (hjulen) vänd mot tomten så underlättas tömning.

 • Sopkärlet ska vara placerat så nära farbar väg, med vändmöjlighet för
  tung lastbil, som möjligt. Vid avstånd över 25 m från bilens stannställe till
  sopkärlet debiteras en tilläggsavgift.

 • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga
  mer än ca 35 kg. Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.

 • Kärlet får inte förvaras så att trappor behöver passeras vid hämtning.
  Det får inte heller stå i låst utrymme, eftersom mindre variationer av hämtningsdag kan förekomma.

 • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med
  andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.

 • Efter varje tömning placeras kärlet innanför tomtgräns och ej på hämtningsplatsen, såvida avståndet inte är kortare än två meter. Vid stark
  blåst placeras kärlet liggande.

Latrin

Hämtning av latrin sker normalt var 14:e dag (4 – 10 hämtningar under perioden maj –september vid sommarabonnemang). Kärlet som tillhandahålls är en plasttunna med lock. Hämtning av latrinkärl sker i samband med sophämtning. Latrinkärl ska placeras i anslutning till sopkärl och vid farbar väg. Beställning av antal latrinkärl sker en gång per år, vid behov av fler kontakta kommunen.

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-22