Sota själv

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har den enskilde rätt att ansöka om för rengöring av egen anläggning. En förutsättning för att man skall få sota själv, är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Denna möjlighet gäller endast själva sotningsdelen, brandskyddskontrollen skall utföras av genom kommunen utsedd och behörig person.

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, t.ex. Svenska Brandskyddsföreningens utbildningspaket om "egensotning", eller studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur man kan styrka sin kunskap.

Den som har dispens att sota sin egen anläggning ska fylla i en sotningsjournal.PDF Vid brandskyddskontrollen ska denna sotningsjournal visas upp för brandskyddskontrollanten (sotaren).

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-21