Buller, luftkvalitet och radon

Buller

Buller kan beskrivas som icke önskvärt ljud. Höga bullernivåer medför risk för direkt skada på hörselorganen men kan också orsaka stress.

Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på en verksamhetsutövare eller fastighetsägare att utföra de åtgärder som krävs för att bullernivåerna ska komma under de riktvärden/gränsvärden som gäller.

Luftkvalitet och miljöövervakning

Miljöövervakning inom Gislaveds kommuns geografiska område genomförs i samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen och vattenråden. När det gäller övervakning av vatten så sker den främst genom vattenrådens recipientkontroll och kalkningseffektuppföljningen som omfattar både vattenkemisk och biologisk uppföljning.

Nedfall av luftföroreningar inklusive påverkan på markkemi mäts av Jönköpings läns Luftvårdsförbund i vilket kommunen är medlem. Under 2013 bildades ett samverkansområde av kommunerna i länet för att kontinuerligt följa upp luftkvaliteten i tätorter.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt överallt runt omkring oss. Det är när halterna i våra bostäder och på våra arbetsplatser blir förhöjda som riskerna ökar. Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 fall av lungcancer årligen, men radon är inte en akut hälsofara utan det är den sammanlagda stråldosen som avgör risken.

Den radongas som finns i luften i våra byggnader kan komma från tre håll - marken, byggmaterialet eller dricksvattnet.

Radonhalten i inomhusluft bör mätas i både gamla och nybyggda hus. I hus som renoverats eller byggts om kan en ny mätning behöva göras, speciellt om förändringar som påverkar luftflödet i byggnaden i större omfattning har gjorts. En sådan förändring är till exempel en ombyggnation där ventilation och/eller rördragningar in respektive ut från huset ändras, eller ett byte av värmesystem. Radonhalten i bostaden kan då påverkas för att luft från marken läcker in i huset genom otätheter vid ledningarna, eller på grund av att luftflödet i byggnaden ändras. Rekommendationen är att en radonmätning ska genomföras vart tionde år.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20