Buller, luftkvalitet och radon

Buller

Buller kan beskrivas som icke önskvärt ljud. Höga bullernivåer medför risk för direkt skada på hörselorganen men kan också orsaka stress.

Bygg- och miljönämnden kan förelägga en verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att komma ned under de riktvärden som gäller. Med riktvärde menas ett sådant värde som om det överskrids förorsakar en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att värdet skall hållas.

Luftkvalitet och miljöövervakning

Miljöövervakning inom Gislaveds kommuns geografiska område genomförs i samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen och vattenråden. När det gäller övervakning av vatten så sker den främst genom vattenrådens recipientkontroll och kalkningseffektuppföljningen som omfattar både vattenkemisk och biologisk uppföljning. 

Nedfall av luftföroreningar inklusive påverkan på markkemi mäts av Jönköpings läns Luftvårdsförbund i vilket kommunen är medlem och under 2013 kommer också ett samverkansområde bildas i länet för kontinuerliga mätningar av luftkvalitet i tätorter.   

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21