olovligt byggande

När en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov har utförts utan lov betraktas det som olovligt byggande, ofta kallat "svartbygge". Om byggnaden är borttagen innan bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet händer ingenting.

Bygg- och miljönämnden prövar om lov kan beviljas i efterhand för den olovliga åtgärden. Vid avslag blir det föreläggande med vite om inte åtgärden tas bort frivilligt.

Byggsanktionsavgift

Om någon påbörjat en åtgärd utan lov eller har tagit ett byggnadsverk i bruk utan bygg- och miljönämndens tillåtelse ska en byggsanktionsavgift tas ut. Det är ägaren av fastigheten, den som utförde åtgärden eller den som fått fördel av "svartbygget" som ska betala byggsanktionsavgiften.

Avgiftens storlek framgår av plan- och byggförordningens 9 kapitel och ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19