Fåglar och vilda djur

Vilda djur kan vara till glädje för många människor men de kan också orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till kommunen med problemen, men ansvaret för att hantera vilda djur som stör eller orsakar skada ligger hos fastighetsägaren- såväl kommunal som privat.

En orsak till att fåglar och andra vilda djur ofta finns inne i samhällen är tillgången på skyddade häckningsplatser och mat (matrester i sopor, papperskorgar e.t.c). En annan anledning är att människan själv har släppt ut djuren, till exempel när det gäller problemet med förvildade tamkaniner.

Är vilda djur en olägenhet?

Miljöbalken (1998:808) reglerar risker för människors hälsa och miljön. Det är den lagstiftning som miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen har att stödja sig på i sina beslut. En olägenhet är en störning som kan vara skadlig för hälsan. För att räknas som en störning ska den inte vara tillfällig, liten eller uppfattas som en störning av enbart enskilda personer. Även om störningen inte är en olägenhet enligt miljöbalken kan den naturligtvis ändå upplevas som otrevlig och oönskad, men det finns då inget lagligt stöd för att ställa krav på åtgärder. Som enskild person kan du därför uppfatta fåglar och andra vilda djur som störande trots att problemet inte bedöms som en olägenhet för människors hälsa. Det kan också hända att människor upplever obehag när en stor mängd fåglar samlas på ett ställe eller är störande på annat sätt även om det inte heller bedöms som en olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Det är bara om det är ”av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunen ska se till att åtgärder utförs. På en del fastigheter upplever de boende problem med störande fågelhäckning, exempelvis genom ljud och lukt. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att åtgärda och förebygga problem, företag som arbetar med skadedjursbekämpning kan ge hjälp och råd. Eventuella klagomål ska anmälas direkt till fastighetsägaren, men om störningen är på allmän plats är det  kommunen du ska vända dig till med dina klagomål.

Om man upplever problem med exempelvis bobygge på tak eller fasad och fastighetsägaren inte tar sitt ansvar kan du ta kontakt med bygg- och miljöförvaltningen. Om det bedöms vara nödvändigt kan kommunen då ställa krav på fastighetsägaren att göra något åt problemet. 

När det gäller fåglar är det viktigt att fastighetsägaren gör förebyggande åtgärder innan häckningsperioden och den tid då fiskmåsar, kajor och duvor är fredade. Det är också betydligt svårare att göra något efter att de byggt sina bon.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20