Kommunens planarbete

Samhället förändras ständigt och för att möta detta krävs att kommunen har framförhållning med planer och byggbar mark. Den fysiska planeringen utgår från marken och vattnets förutsättningar samt människors fysiska och sociala behov.

Planeringen styrs framförallt av plan- och bygglag (2010:900), (PBL) och sker genom den kommunövergripande översiktsplanen som kommunstyrelsen ansvarar för, samt genom detaljpaneringen som bygg- och miljönämnden ansvarar för.

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21