Del av Åtterås 19:42 "Skruvgatan" i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget upprättas för att möjliggöra att mark som i nuvarande detaljplan är planlagd för park, plantering eller naturmark ska planläggas som kvartersmark. Marken sträcker sig utefter Skruvgatan. Delar av planområdet är ianspråktaget som gräsmattor, parkerings- och lastningsytor m.m. Förändringen medför att fastighetsbildning med berörda fastighetsägare utmed gatan kommer att genomföras. Enligt gällande gång- och cykelvägsplan ska gång-och cykelväg anordnas utefter Skruvgatan. På en kortare stäcka i anslutning till väg 26 är gång -och cykelvägen redan byggd. Gång- och cykelvägen planläggs därför utefter norra sidan av gatan för att anpassas befintlig anläggning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2011-03-25

Länk till planbeskrivningPDF

Länk till plankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-04