Del av Nygård 2:1 med flera i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att skapa förutsättningar att utöka Fållinge industriområde i Smålandsstenar.
Planområdet är beläget vid östra infarten till Smålandsstenar, mellan Fållinge industriområde och Värnamovägen (väg 153). Området är ca 12 ha stort och föreslås avsättas för trafikanknuten service och industri i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar. Detaljplanen har dessutom utökats med kontor och handel med skrymmande varor, (ej livsmedel). Stor vikt läggs på utformningen av bebyggelsen då den är en del i "porten" till Smålandsstenar från öster.

  • Detaljplanen har varit utställd under tiden
    2011-09-16- 2011-10-07
  • Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15
  • Vunnit laga kraft 2012-01-11
  • Genomförandetidens slut 2017-01-11

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-04