Reftele torg, del av fastigheten Ölmestad 7:13 med flera i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av torget genom att kvartersmark med handelsändamål blir allmän platsmark.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2 januari 2015.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF


Sidan uppdaterades senast: 2016-10-04