Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga eller undanröja olägenhet för människors hälsa. En olägenhet (som den definieras i miljöbalken) är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening – alltså att störningen på något sätt kan vara skadlig för hälsan.
För att räknas som en olägenhet ska störningen inte vara tillfällig, liten eller uppfattas som en störning av enbart enskilda personer. Orsaken kan till exempel vara buller, ventilation, temperatur, drag, fukt, mögel, radon eller att rökfria miljöer inte respekteras.

Miljöbalken ställer krav på att hyresvärdar, fastighetsägare, företag och andra verksamheter (skolor, gym, sporthallar, hygienlokaler m.fl.) tar hand om sina byggnader och lokaler och driver sina verksamheter på ett sådant sätt att boende, besökare eller kunder inte riskerar att utsättas för olägenhet eller bli sjuka.

Tillsyn, kontroll och inspektioner

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska regelbundet kontrollera att lagstiftning och domar kopplade till miljöbalken följs. Det innebär att bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har tillsyn över en mängd olika företag och verksamheter. I tillsynen kontrolleras att lagstiftningen följs och att företaget/verksamheten har bra rutiner för att minimera riskerna för miljön och din hälsa som kund och besökare.

Tillsynen kan innebära att verksamheten får tillsynsbesök och/eller råd och information från handläggare på bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska även bedöma om det finns brister samt ställa krav på att bristerna åtgärdas, vilket kan göras i form av förelägganden eller förbud mot att driva verksamhet.
Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo är också skyldig att åtalsanmäla alla misstankar om brott mot miljöbalkens bestämmelser och ska dessutom pröva och besluta om miljösanktionsavgifter om en verksamhetsutövare bryter mot vissa av bestämmelserna i miljöbalken.

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-22