Kommunala skogen

Kommunen äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med hänsyn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö.

Mark- och exploateringsenheten ansvar för skötsel av skogen utanför detaljplanelagt område. Idag är Susab ansvarig entreprenör för skötsel.

Årligen beslutar tekniska nämnden om grovplan för skogskötsel och den baseras på den upprättade skogsbruksplanen.

Målsättningen för den tätortsnära skogen är att den ska vara av en variationsrik natur som ger ett glädjerikt och högt utnyttjande av kommuninnevånarna samt marken ägs främst för att möjliggöra samhällsutbyggnad och ska skötas enligt  certifieringskraven för PEFC och FSC.

Blankett om nedtagning av träd

Tycker Ni att vi behöver ta ner träd på kommunens mark. Använd blanketten "Ansökan om nedtagning av träd".

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-09