Plankarta samråd för detaljplan, Gulsippan i Gislaved

Detaljplan för   kvarteret Gulsippan m.fl. inom  södergårdsområdet i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med detaljplanen är att pröva markens lämplighet inom planområdet för förskole-, centrum- och parkeringsändamål. Planens syfte är att ändra markanvändningen inom aktuellt område på fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 från allmän plats till kvartersmark skola, centrum och parkering.

Samrådstiden för detaljplanen är 29 maj - 3 september 2019.

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhusets entré i Gislaved samt på kommunens webbplats gislaved.se/detaljplaner

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte måndag den 10 juni 2019  kl.18:30 i Bosniska Islamiska Föreningens lokaler på Södergårdsvägen 3, 332 33 i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 3 september 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

MarkradonmätningPDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-05-28