Torrtoaletter

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning med latrinkompostering. Detta kan vara fördelaktigt på många sätt. En kretsloppsanpassad torrtoalett är ofta mycket billigare och har bättre återföring av näring än en enskild avloppsanläggning med vattentoalett. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården, lägre vattenförbrukning och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Du kan också få dispens från årlig slamtömning.

Många torrtoaletter att välja mellan

Det finns ett stort utbud av torrtoalettlösningar, till exempel olika förmultningstoaletter och större så kallade multrum och enkla utedass med latrinkompostering. Vissa torrtoaletter kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats. Vissa behöver inte tömmas på 40 år, andra kräver regelbunden tömning och efterkompostering.

Läs mer om torrtoaletter på avloppsguidens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att om du väljer en torr lösning för toalettavfallet behöver du någon form av enklare avloppsanläggning för bad- disk- och tvättvatten (BDT).

Kompostera latrin

Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper. Man får räkna med att det tar lite tid att sköta komposten, men vinsten är en näringsrik kompostmull. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urin leds då till urintank/behållare som regelbundet ska, om det är möjligt, tömmas och spridas på fastigheten.

Det finns flera latrinkomposter att välja mellan på marknaden. Du kan också bygga en egen kompost. Volymen ska vara anpassad till mängden latrin/fekalier som produceras.

Utformning av komposten

Komposten ska vara skadedjurssäker, tät och stå på en hårdgjord yta. Den måste även vara ventilerad så att komposteringen ska fungera på ett bra sätt. Det är inte tillåtet att dränera av en latrinkompost eftersom det kan leda till spridning av smittämnen och näringsämnen. Om komposten är för blöt rekommenderas iblandning av strö(exempelvis träpellets)

Behållarna kan placeras på den egna fastigheten minst fem meter från närmaste tomtgräns. Behållaren skall placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.

När komposten sätts igång placeras ett lager strö i botten för att suga upp överskottsvätska.

Behållaren fylls därefter på med latrin/fekalier. I samband med påfyllning av komposten är det bra att röra i den så att luft kommer ned. Används komposterbara påsar ska dessa göras hål i med exempelvis en pinne när de lagts i komposten så att mikroorganismerna kommer in och komposteringen går snabbare. Då behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin. Latrin/fekalier ska nu komposteras i mellan sex månader och två år utan påfyllning för att smittämnen ska kunna brytas ned. Tiden för komposteringen beror på om du väljer en varmkompost eller en kallkompost. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat.

Spridning av kompostjorden

Kompostjorden som bildas är mycket näringsrikt och kan användas som näringstillskott i trädgården. Om den ska användas för att gödsla grönsaker som äts råa rekommenderas två växtsäsonger mellan spridning och skörd. För blommor eller träd så kan det gå kortare tid mellan spridning och skörd. Vid spridning av komposterat latrin (fekalier och urin blandat) behöver du en spridningsyta på ca 50-60 m2/person. Vid spridning av komposterade fekalier behöver du en yta på 10 m2/person och år.

Vid problem med komposten

Alla kompostrelaterade problem går att lösa. En för blöt kompost kan torkas ut med hjälp av strö eller träpellets. Om komposten luktar mycket eller drar till sig flugor så ligger latrinet för ytligt och behöver täckas med strö. Om komposten blir grå i färgen eller drar till sig myror är den för torr och behöver vattnas. Om kompostprocessen avstannats beror det ofta på att det är för blött eller för torrt. Under vintern avstannar ofta processen för att sedan komma gång igen på våren.

Urinseparering

Syftet med en urinseparerande toalett är att ta tillvara den näringsrika urinen och återföra den till växtligheten. Rätt använt är urin ett utmärkt gödningsmedel och när urinen sprids på den egna fastigheten minimeras också transportbehovet. Urinet som avses här ska komma från den egna fastigeten och vara ren urin. Alltså ej inblandning av BDT-vatten eller annat.

Behållare för urin

För att växtligheten ska kunna ta upp näringen som urinen innehåller ska spridning av urin endast ske under perioden april till och med september. Urin som produceras under resten av året måste därför lagras till dess att man kan sprida den. Volymen på lagringsbehållaren ska minst vara dimensionerad så att den urin som produceras av hushållet under tiden oktober till och med mars kan rymmas. För att beräkna hur stor behållare som behövs för hushållet, kan man utgå från att en person producerar ca 1–1,5 liter urin per dygn.

Behållaren som används för lagring av urinen ska vara tät och utförd i ett åldersbeständigt material som tål högt pH. Om anläggningen ska utnyttjas under vintern är det viktigt att eventuella rörledningar och behållare placeras så att frysning undviks.

Spridning av urin

Urin från friska människor innehåller låga halter av mikroorganismer. Därför behövs inte någon behandling av källsorterad, ren urin. För säkerhets skull bör man ändå inte använda urin till gödning av sådant som ska förtäras rått (t.ex. sallad, bär och frukt). Urinen bör helst spridas vid regnväder eller dagar med låg luftfuktighet och inte kvällar med stillastående, fuktig luft då viss lukt tillfälligt kan uppstå under ogynnsamma förhållanden. Urin är väldigt näringsrik och bör därför blandas ut med vatten i förhållande 1:10.

För att minimera problem med lukt och kväveförluster ska urinen spridas så nära markytan som möjligt (ej med sprinkler eller dylikt) och snarast myllas eller vattnas ned i marken. En annan anledning till att vattna eller mylla ner urinen är att precis som med konstgödning riskerar urin att bränna växtligheten om den ligger i direkt kontakt med blad och rötter. Vid gödsling av livsmedel ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd.

Ytan som urinen sprids på ska vara bevuxen och spridning får endast ske under vegetationsperioden, d.v.s. april till och med september. Arealbehovet för spridning av urin är minst 40-50 m²/person och år.

Ett skyddsavstånd på minst sex meter ska hållas till öppna vattendrag eller dricksvattentäkt. Urin får heller inte spridas inom vattenskyddsområde.

För att få ta hand om ditt eget toalettavfall behöver du göra en anmälan till miljöförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21