INNEHÅLL

danselever från Gislaveds Dansstudio

Kvällen bjöd på bland annat dans med elever från dansgruppen Danza från Gislaveds dansstudio.

Pristagare och stipendiater uppvaktade

Under måndagskvällen uppvaktades såväl ett antal politiker som årets pristagare och stipendiater.

Vem fick egentligen årets arkitekturpris, eller kulturstipendium, eller miljöpris?

Gislaveds kommun delar varje år ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista kommunfullmäktige.

Under måndagskvällen samlades därför alla pristagare i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, levande musik och dansuppvisning. På plats fanns även kommunfullmäktiges ledamöter. Ett antal politiker som varit med i 25 år avtackades också under kvällen.

Nedan kan du se vem som fick vilket pris.

Kulturstipendiaten Karin Fjellander.

Kulturstipendiaten Karin Fjellander.

Kulturstipendium 2015

Kulturstiendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär. Årets stipendiat är:

Karin Fjellander 

Karin Fjellander är frilansande operasångerska och driver operakompaniet Pop Up –Operan med säte i Göteborg. En operasångerska måste under hela sin karriär arbeta med sin röst, utveckla sin sångteknik och dess briljans. Efter sin examen vid operalinjen fick Karin Fjellander kontakt med den internationellt erkände sångpedagogen Gregory Lamar i New York. Det mötet innebar att Karin tog nya och avgörande steg i sin utveckling som sångerska och artist. 2015 års kulturstipendium på 10 000 kr tilldelas Karin Fjellander för att ge henne möjlighet att fortsätta sitt samarbete med Gregory Lamar.

Årets kulturpris tilldelas Ulla Bondéus.

Årets kulturpris tilldelas Ulla Bondéus.

Kulturpriset 2015

Delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns kulturliv.Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan. Kulturpriset 2015 tilldelas:

Ulla Bondéus

Ulla Bondéus har sedan 70-talet verkat som sångpedagog och körledare i Gislaveds kommun. Med sin professionalitet och sitt helhjärtade engagemang har hon utbildat, inspirerat och motiverat många sångelever och körsångare genom åren. Ulla Bondéus skicklighet som pedagog är väl känd och flera av hennes elever har gått vidare till högra musikaliska studier och till en karriär som professionella sångare, några med världen som arbetsfält. På så vis har hennes arbete bidragit till att sprida det goda ryktet om Gislaveds musikliv långt utanför kommunens och landets gränser. Genom sitt kunnande och engagemang har Ulla Bondéus gett människor möjligheten att uppleva sann sångglädje och hon har på ett betydande sätt bidragit till Gislaveds kommuns musik- och kulturliv.

Smålandsstenar GOIF får 2015 års miljöstipendium.

Jonas Lindahl och Ulrik Stenberg från Smålandsstenar GOIF.

Miljöstipendium 2015

Stipendiet är på 10 000 kr och är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen. Årets miljöstipendium tilldelas:

GOIF-Smålandsstenar

Att göra Gislaveds kommun mer energieffektiv är en stor utmaning och ett arbete som behöver bedrivas inom alla sektorer. Smålandsstenar GOIF är ett mycket gott exempel på hur en idrottsförening kan spara både energi och kostnader. Genom att ersätta direktverkande el med jordvärme och solcellspaneler har föreningen tagit ett stort ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Föreningens engagemang och målinriktade arbete är väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2015.

Folkhälsopriset 2015 delas ut till Gyllenforsskolan.

Folkhälsopriset 2015 delas ut till Gyllenforsskolan. På bild: Maria Gull Erlandsson, Eva Östbring, Jenny Johansson, Rose Marie Max och Therese Johansson. Ej på bild: rektor Thomas Rundberg.

Folkhälsopriset 2015

Ett folkhälsopris instiftades av folkhälsorådet år 2005 i syfte att uppmärksamma gott arbete inom folkhälsoområdet i kommunen. Priset delas ut till en individ, organisation, förening eller nätverk som gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan.

Gyllenforsskolan

Genom att schemalägga skolmåltiden och visa på dess möjligheter, öppnar Gyllenforsskolan upp ett nytt synsätt på den dagliga måltiden som leder till mätta och nöjda elever som presterar bättre. Metodiken bidrar också till att utveckla måltiden som helhet i undervisningssyfte genom att ge eleverna insikt i måltidens betydelse, både socialt men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Årets arkitekturpris går till Järnvägsmagasinet i Smålandsstenar.

Årets arkitekturpris går till Järnvägsmagasinet i Smålandsstenar. Byggherrar: Mats och Agneta Andreasson.

Arkitekturpriset 2015

Gislaveds kommun har instiftat en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen delas ut i form av en bronsplakett att fästa på aktuell byggnad eller motsvarande, och är formgivet av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson.

Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett samt diplom.

Järnvägsmagasinet, Smålandsstenar

Byggherrar: Mats och Agneta Andreasson.

Byggherrarna har med varsam hand restaurerat en för Smålandsstenar viktig kulturhistorisk byggnad. Magasinbyggnaden på Stationsområdet i Smålandsstenar uppfördes 1906 och byggdes till under 1930-talet. Byggnaden var under många år satt under svårt förfall och hotad av rivning. Den har nu återfått sina gamla kvalitéer genom byggherrarnas förtjänstfulla restaurering.

I dag pryder byggnaden Stationsområdet med faluröd fasad, sparsmakade detaljer, gulockra fönster och tidstypiskt tak av enkupigt lertegel.

Restaureringen utgör förhoppningsvis början på en förädling av Stationsområdet som förstärker den viktiga knutpunkten i samhället. En plats som tar fasta på dess viktiga roll som trafikknutpunkt men också ges nya funktioner som mötesplatser med ett innehåll av kultur, handel och olika typer av evenemang.

Restaureringen av järnvägsmagasinet utgör ett särskilt gott exempel på hur en kulturhistorisk byggnad kan återfå sin status och karaktär genom medveten och varsam restaurering. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att Järnvägsmagasinet i Smålandsstenar och dess byggherrar Agneta och Mats Andreasson tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2015.

 

Fyra anställda blev premierade av barn- och utbildningsnämnden.

Åsa Martinsson, Maria Nilsson, Karin Abrahamsson och Maria Miletak premierades av barn- och utbildningsnämnden.

PREMIERING AV PERSONALINSATSER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser pristagarna varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Karin Abrahamsson, Isabergsskolan, Hestra

Karin är en eldsjäl som har en förmåga att kombinera både elevernas och personalens bästa vid alla tillfällen. Hon är outtröttlig och ger av sig själv och sin kunskap och sprider på så sätt en positiv stämning på skolan. Hon är både speciallärare, förstelärare och verksamhetsledare och lyckas kombinera dessa uppdrag och samtidigt ha tid att lyssna och arbeta både individuellt och i grupp med de elever som är i behov av extra anpassningar.

Karin driver både den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen framåt, samt värnar om såväl elevers som personals kunskapsutveckling och strävan efter att nå nya mål. Hon är en enastående inspiratör och förebild som alltid håller sig uppdaterade med det senaste inom skolutveckling. Genom detta hjälper hon oss andra pedagoger att hänga med i vad som händer och att hitta nya drivkrafter och inspiration för den gemensamma pedagogiska utvecklingen.

Karin är fantastisk på att lyfta människor runt omkring henne så att de vill och far förutsättningar att prestera på hösta nivå.

Åsa Martinsson Sveningsson, Gislaveds Gymnasium

Åsa är en lärare med arbetsmoral utöver det vanliga. Hennes elever har alltid en väldigt väl förberedd lärare i klassrummet. Åsas noggranna förberedelser och planering grundar sig i en vilja att eleverna alltid ska få ut mesta möjliga av lektionerna. Alla som sett henne bära ut sina väskor med böcker och skrivningar från skolan för att sedan komma tillbaka med dem morgonen därpå inser att det är en lärare som har en väldigt stor vilja att göra det bästa för sin elever.

Åsas vilja att få in omvärlden i skolan har under åren gynnat både kollegor och elever. De har fått följa med på utflykter till Öreryd för att lära sig om flyktingläger och både elever och personal har fått lyssna på Ingemar Karlssons berättelse om Synen. Vid implementeringen av GY1 1 tog Åsa kontakt med forskare vid Jönköpings högskola som hjälpte till att komma vidare i arbetet med historiekurserna. Kollegerna har också fått lyssna på arkeologer och arkivarier. Denna ständiga sökan efter något som kan berika sina kollegor är berömvärd.

Drivkraften att skapa intresse för historia går också vidare än skolan. Åsa har vid ett flertal tillfällen arrangerat föreläsningar med olika intressanta personer. Senast skedde det nu i somras när Göran Rosenberg besökte en fullsatt kyrka i Öreryd för att berätta om sin mors erfarenheter under och efter andra världskriget.

Åsa bidrar dessutom med mycket till den sociala miljön på arbetsplatsen. På den samhällsvetenskapliga institutionen är Åsa en kraft som bidrar till att den psykosociala arbetsmiljön är mycket god.

Maria Miletak, Gullviveskolan

Maria har arbetat på Gullviveskolan i många år. Maria ser varje barn, hon lyssnar och bekräftar dem. Alla barn/elever har olika förutsättningar och Maria har en förmåga att kunna möta varje individ där han/hon befinner sig. Hon är rättvis, ödmjuk och har en förmåga att fånga varje barn.

Genom att lära känna alla barn och elever, se deras intressen och genom att hänga med i den tekniska utvecklingen får hon de att känna lust för att lära. Barnen blir nyfikna och sugna på att lära sig mer då Maria med entusiasm alltid tar sig an dem. Hon är värd en eloge och mycket mer för hennes empati, ihärdiga arbete, engagemang, ork och glädje.

Maria Nilsson, Lundåkerskolan

Maria arbetar som lärare på Lundåkerskolan med ansvar för undervisning i SV/SVA. Hon är en mycket skicklig och i sin undervisning tydlig pedagog som arbetar tillsammans med eleverna för att de skall nå sina mål. Maria ser de enskilda eleverna och får eleverna att känna entusiasm och en tro på sig själva och sina förmågor. Hon har alltid ett mycket trevligt och professionellt bemötande oavsett vem hon möter, föräldrar, kollegor eller elever. Hon är en mycket positiv och omtyckt arbetskamrat som får andra att känna sig väl till mods.

  • Övrigt som vi anser vara meriterande för premiering:
  • Undervisning SVA/SV
  • SVA ansvar på Lundåkerskolan
  • Ledare trygghetsteamet
  • Integrationsprojekt under vt-2015 med elever från klass FBK Lundåkerskolan Filmen “Socker från himlen”

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-15