Temavecka - Fokus hållbarhet

Den 16-21 oktober anordnar vi tillsammans med andra aktörer en temavecka med aktiviteter som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi vill under veckan inspirera och engagera dig i frågor som rör hållbar utveckling och berätta mer om vårt arbete mot Agenda 2030. Med hjälp av
17 globala mål och 169 delmål ska agendan till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Målen syftar till att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna.

I årets temavecka fokuserar man på 6 av de 17 målen och det finns mängder av aktiviteter som besökare kan ta del av under veckan.

Läs mer och ta del av hela programmet för temaveckan Fokus hållbarhet.

Vad är då hållbar utveckling?

Begreppet "hållbar utveckling" används ofta för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling och brukar beskrivas utifrån tre olika dimensioner:
Social - strävan mot att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter.
Ekonomisk - motverka fattigdom, samt att alla ska ha råd att tillfredsställa sina grundläggande behov.
Ekologisk - handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och beroende av varnadra.
Det innebär också en samhällsutveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi arbetar för att så många som möjligt av våra invånare ska kunna inkluderas i allt som sker, oavsett funktionsvariationer, etnisk bakgrund eller kön. Vi fokuserar på tillgänglighet, jämställdhet och mångfald både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden. Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är en grundsten vid planering och utveckling för en hållbar kommun.

Läs mer om kommunens arbete med hållbar utveckling.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-10