Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från överförmyndarnämnden GGVVs sammanträde den 17 februari 2022

Information om anslag

Överförmyndarnämnden GGVV

Sammanträdesdatum

2023-02-17

Paragrafer

21-28

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-03

Datum då anslaget tas ned

2023-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten, stadshuset Värnamo kommun

Dokument


Information om hur man överklagar beslut