Dataskyddsombud

Gislaved kommuns dataskyddsombud, nedan i denna text förkortad till DSO, har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen vilken i grunden reglerar medborgarnas rätt till ett privatliv. Ett DSO är bland annat kontaktperson för allmänheten gällande dataskyddsfrågor.

I DSO:s arbetsuppgifter ingår att informera och ge råd till nämnderna och anställda om deras skyldigheter kring behandling av personuppgifter.

Personen ska även övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och nämndernas eller biträdenas strategi/arbete för skydd av personuppgifter. Detta innebär inte att dataskyddsombud är ansvarig i händelse av bristande efterlevnad.

Varje nämnd och biträde ska även stödja att DSO i utförandet av sitt arbete tillhandahåller de resurser som krävs för att fullgöra dess uppgifter, bland annat i form av tid och en budget och ha tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.

DSO ska även på begäran ge råd gällande så kallade konsekvensbedömningar.

Varje nämnd och biträde ska säkerställa att DSO på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och även att samarbeta med Datainspektionen.

Kommunens dataskyddsombud rapporterar direkt till varje nämnd och högsta ledningsnivå.

Medborgare får kontakta DSO med frågor som rör kommunens behandling av personuppgifter. Det finns däremot inget krav på att det ska vara just DSO som personligen håller i kommunikationen.

 

Sidan uppdaterades senast: