Dina rättigheter

Rätten till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag Länk till annan webbplats.. Information om behandlingen ska lämnas av ansvarig nämnd både när dina uppgifter samlas in och när du annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den ansvariga nämnden och det finns risk att du utsätts för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätten till radering

Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud om behandlingen av dina personuppgifter och be att uppgifterna som avser dig raderas.

Uppgifterna måste ändå raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du har återkallat.
 • Om du motsätter dig att dina uppgifter behandlas inom ramen för myndighetsutövning eller allmänt intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre.
 • Om kommunen har behandlat dina uppgifter olagligt.

Det finns undantag från rätten till radering t.ex. om bevarandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en laglig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätten till rättelse

Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi som kommun är också skyldig att se till att de uppgifterna vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då kommunen utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från kommunen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar personuppgifterna
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Kommunen har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Rätten att göra invändningar

Om kommunen behandlar dina uppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du rätt att invända mot detta.

Om du invänder mot behandlingen får nämnden endast fortsätta att behandla dina uppgifter om det går att visa att det finns tvingande eller berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av lagliga anspråk.

Du ska framföra din invändning skriftligen till kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@gislaved.se.

Rätten att lämna klagomål

Om du anser att någon nämnd behandlar uppgifter om dig i strid med Dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen. Datainspektionen ska ta del av alla klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas. Datainspektionen måste meddela dig om tillsyn ska inledas eller inte inom tre (3) månader efter att ha tagit emot ditt klagomål. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända sig till domstol för att begära besked.

Sidan uppdaterades senast: