Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till information

Du kan begära ett registerutdrag om du vill ha mer specifik information om vår behandling av dina personuppgifter. Är du vårdnadshavare till minderåriga kan du också få ta del av uppgifter om dina barn. Sekretessprövning görs alltid. Ange tydligt vilken information du vill ta del av. Vi besvarar din förfrågan inom en månad, och om vi av någon anledning inte kan lämna ett registerutdrag så får du besked om det.

Få felaktiga personuppgifter rättade

Vi vill och strävar efter att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få dem rättade. Du kan också komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

När dina uppgifter rättas så meddelar vi i de fall det är möjligt även dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till. Vill du veta vilka vi lämnat rättelsen till så informerar vi dig om det.

Ta tillbaka ett samtycke

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • Om du har bett att dina uppgifter ska rättas så kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som vi utreder din fråga.
  • Om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär att användningen av uppgifterna begränsas.
  • Om du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling.
  • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga
  • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt kommer vi i de fall det är möjligt att meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till. Vi meddelar även dig innan begränsningen upphör.

Flytta uppgifter genom dataportabilitet

Om du har ett avtal med oss, eller om vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke och behandlingen görs automatiskt i ett datasystem så har du rätt till dataportabilitet. Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö. Automatisk behandling av personuppgifter på detta sätt används i stort sett inte i kommunen, så denna rättighet är sällan aktuell.

Invända mot behandling av uppgifter

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Då måste vi visa att det finns andra intressen som väger tyngre än dina för att få fortsätta med behandlingen. Därför måste du specificera vilken behandling du invänder mot. När vi prövat din invändning informerar vi dig om resultatet av utredningen.

Radera uppgifter

Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån den lagstiftning som gäller om det är möjligt. Du får information om resultatet av utredningen.

Skulle dina uppgifter komma att raderas så meddelar vi i de fall det är möjligt även dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till. Vill du veta vilka vi lämnar meddelande till så informerar vi dig om det.

Påpeka felaktigheter eller lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål på vår hantering av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Integritetsskyddsmyndigheten hette tidigare Datainspektionen. Då vänder du dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

Gislaveds dataskyddsombud

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan