Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en modernisering av tidigare Personuppgiftslagstiftning och ställer mer krav på kommunens behandling av personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Vi hanterar många olika personupppgifter

I kommunen hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Kommunen ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos kommunen. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det är exempelvis namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Personuppgifter kan också vara identifierbara bilder och ljudupptagningar som man behandlar digitalt.

De vanligaste personuppgifterna som kommunen hanterar är namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer. Varje kommunal nämnd, bolag eller stiftelse kan hantera ytterligare personuppgifter. Detta är de skyldiga att informera dig som registrerad om.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för de medarbetare i kommunen som behöver dem för att kunna utföra sitt jobb.

"Behandling" enligt dataskyddsförordningen är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är när vi samlar in, registrerar, organiserar, lagrar, bearbetar, för över och raderar personuppgifter.

I Gislaveds kommun är det varje nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som de gör inom sina respektive ansvarsområden.

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Gislaveds kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag.

Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi använder i första hand dina personuppgifter när vi hanterar ditt ärende för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kommuninvånare.

Vi behandlar både uppgifter som du själv lämnar till oss, och uppgifter som vi får från andra för att kunna handlägga de ärenden vi är skyldiga till enligt lag. Det kan vara uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel från Skatteverket eller uppgifter som lämnas i ett klagomålsrelaterat ärende, till exempel i kommunens visselblåsarfunktion eller vid anmälan om miljöpåverkan.

Gislaveds kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnd eller kommunalt bolag och stiftelses verksamhetsområde. Vi får bara behandla personuppgifter enligt vissa lagliga grunder: när behandlingen är en del av att uppfylla ett allmänt intresse, en rättslig skyldighet eller myndighetsutövning. Det kan även vara baserat på att uppfylla ett avtal, ibland ett samtycke eller när det behövs för att rädda liv och hälsa.

Det kan till exempel handla om att du lämnar en synpunkt på att ett par gatlampor har slocknat i ett av kommunens områden. För att vi ska kunna ta kontakt med dig behöver den som behandlar ditt ärende få del av dina kontaktuppgifter. Ett annat exempel är om du ansöker om bygglov eller om du använder dig av kommunens gästnätverk för att surfa på Internet.

Du har rätt till insyn och viss inflytande i behandlingen och kan kontakta oss för följande:

  • Vill rätta eller radera dina uppgifter
  • Vill ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till oss
  • Tror att vi behandlat dina personuppgifter fel
  • Vill invända, begränsa eller ha ut mer information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära ett registerutdrag via vår e-tjänst

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Gislaveds kommuns dataskyddsombud eller till kommunens kontaktcenter 0371-810 00.

Kommunen rensar regelbundet bort personuppgifter som inte längre behövs. Många av uppgifterna behöver dock sparas för eftervärlden enligt till exempel arkivlagen för att de ska finnas för eftervärlden. Att spara för eftervärlden betyder att vi måste arkivera viss information enligt arkivlagen som en del i att uppfylla offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen handlar om insynen i det offentliga och att myndigheters verksamhet. Principen är en del av Sveriges statsskick.

Den så kallade dokumenthanteringsplanen som varje kommunal nämnd, bolag och stiftelse ska ha enligt arkivlagen anger hur länge olika dokumenthandlingar och uppgifter ska sparas.

Du har alltid rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter men det är inte alltid vi kan tillmötesgå din begäran just på grund att kommunen är skyldig att bevara dem.

Allmänna handlingar regleras av svenskt regelverk. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att begäras ut som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Observera att sekretessprövning alltid görs för att se till att uppgifter som skyddas av sekretess inte sprids till obehöriga. Det görs också en prövning för att hindra att uppgifterna används i strid mot dataskyddsförordningen.

Gislaveds kommun strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Nämnderna följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan