bild på ledamöterna i demokratiberedningen 2020

Demokratiberedningen våren 2020. Från vänster: Josefine Dinäss (S), Lisa Nilsson (SD), Sven-Erik Järnkvist (V), Pierre Svanström (SD), Peter Bruhn (MP), Elin Gunnarsson (C), Pauline Stenwall (M), Jeanette Fredriksson (S), Lars Nilsson (S), Agneta Karlsson (M), Lars Park (L), Lars-Ove Bengtsson (C), Veronica Olmos Oscarsson (S), Thomas Johansson (WeP), Kent Heiljel (K).

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en fullmäktigeberedning i Gislaveds kommun som består av 17 politiker. Beredningen är ett politiskt organ som har som huvudsyfte att arbeta långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen.

Uppgifterna demokratiberedningen har är:

 • Omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till kommunfullmäktige.
 • Ta fram underlag inför kommunfullmäktiges vision, övergripande mål och inriktningar.
 • Ta fram underlag i arbetet med översiktsplan.
 • Löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan.
 • Utifrån vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan ta fram förslag på politiska initiativ.
 • Dialog med medborgare och näringsliv.
 • Bereda ärenden på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen har funnits i kommunen sedan 2019-01-01 och sammanträder minst sex gånger per år.

Se reglemente för demokratiberedningen, fastställt den 31 januari 2019 Pdf, 298.8 kB.

Demokratiberedningens ledamöter

 • Agneta Karlsson (M), ordförande,
 • Lars-Ove Bengtsson (C), 1:e vice ordförande,
 • Veronica Olmos Oscarsson (S), 2:e vice ordförande,
 • Mats Klang (C),
 • Javad Haydari (C),
 • Dennis Ernst (M),
 • Isaac Ferguson (KD),
 • Lars Park (L),
 • Thomas Johansson (WeP),
 • Pelle Gullberg (S),
 • Naser Batali (S),
 • Rose-Mari Modén (S),
 • Lisa Nilsson (SD),
 • Pierre Svanström (SD),
 • Peter Bruhn (MP),
 • Ronny Johansson (V),
 • Kent Heijel (K).
Sammanträdesdagar 2022

Dag

Tid

26 januari

09:00-12:00

23 februari

09:00-12:00

16 mars

09:00-12:00

27 april

09:00-12:00

18 maj

09:00-12:00

15 juni

09:00-12:00

24 augusti

09:00-12:00

21 september

09:00-12:00

26 oktober

09:00-12:00

23 november

09:00-12:00

14 december

09:00-12:00

Dialogkatalogen

I vår dialogkatalog listar vi våra olika dialoger och via den kan du läsa mer om vårt arbete och våra resultat.

Klicka på pluset och läs mer om varje område via de angivna länkarna.

Lokalsamtal

Lokalsamtal är Gislaveds kommuns arbete med att föra dialog med kommunens mindre orter och bygder. Lokalsamtal kommer hållas på totalt 10 bygder under hela mandatperioden. Under dialogerna används en metod där invånarna själva bestämmer vad som ska diskuteras under mötena. Läs mer om Lokalsamtalen i länken nedan.

Lokalsamtal i Gislaveds kommun

Gymnasiedialogen

Gymnasiedialogen är en ny variant på dialog med elever på Gislaveds gymnasium som började användas hösten 2019. Under dialogen genomförs klassrumsbesök i klasser som läser samhällskunskap som ämne, både med syfte att politikerna i kommunen ska få en bättre bild av vad ungdomar tycker i frågor som rör dem och att ungdomarna ska få större kunskap om kommunen. Läs mer om gymnasiedialogen i länken nedan.

Gymnasiedialogen i Gislaveds kommun

Demokratifika

Demokratifika startades av praktikanter på kommunstyrelseförvaltningen sommaren 2019 med syfte att diskutera demokrati med andra ungdomar i kommunen. Demokratiberedningen har därefter arbetat vidare med dialoger på samma sätt. Demokratifika är en enkel medborgardialog som syftar till utbyte i ett mer informellt forum där medborgare och politiker träffas. Läs mer om demokratifika i länken nedan.

Demokratifika i Gislaveds kommun

Sidan uppdaterades senast: