Demokratiberedningens ledamöter

Demokratiberedningens ledamöter från vänster: Jan Ekström (MP), Erik Andersson (K), Amir Horozic (V), Susanne Josefsson (S), Elisabeth Andersson (KD), Sven-Göte Bolmenius (M), Lars-Ove Bengtsson (C), Kjell Thelin (S), Staffan Sjöblom (M), Anders Gustafsson (SD), Lars Park (FP). Saknas på bilden gör Fredrik Claar (M).

Projekt medborgardialog

Under 2012 och 2013 pågick ett medborgardialog projekt i Gislaveds kommun. Projektets huvudsakliga syfte var att utveckla metoder för att öka dialogen med medborgare, företag, och föreningar.

Medborgardialog viktig fråga

Gislaveds kommun tycker det är viktigt att kommuninvånarna har möjlighet att påverka och tycka till om det som sker och beslutas om i kommunen. Därför bestämde kommunfullmäktige i maj 2011 att starta ett medborgardialog projekt och att tillsätta en "demokratiberedning". Beredningen bestod av elva kommunfullmäktigeledamöter och alla partier i fullmäktige fanns representerade. Beredningen fungerade som styrgrupp för projekt medborgardialog och arbetade med att öka invånarnas delaktighet.

Dialogaktiviteter 2012 och 2013

Under 2012 prövade demorkatiberedningen olika metoder för medborgardialog och arrangerade flera dialogaktiviteter. Under 2013 sammanställdes "En handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun". Handboken fungerar som ett stöd för tjänstemän och förtroendevalda när de arbetar med dialogaktiviteter och finns att ladda ner i högersplaten. Nedan kan du läsa mer om alla dialogaktiviteter som genomfördes under 2012 och 2013.

Feriepraktik sommaren 2013 om FN:s barnkonvention

Under sommaren 2013 studerade 15 ungdomar FN:s barnkonvention. Bland annat spelade de in en film, gjorde en tidning och en bok där de beskrev olika artiklar från barnkonventionen med utgångspunkt från hur situationen är i Gislaveds kommun. De lämnade även förslag på olika ungdomsforum för ungdomsinflytande i kommunen.

Demokratitorg 2013

Fyra demokratitorgsträffar arangerades under 2013. Syftet med demokratitorgen var att kommunpolitiker och ungdomar mellan 15-25 år skulle mötas och diskutera angelägna frågor. Målsättningen var att unga människor i Gislaved skulle få förståelse för vad politiker egentligen arbetar med och vilka uppgifter en politiker har. Samtidigt fick politiker en förståelse för vilka samhällsfrågor som intresserar och bekymrar ungdomar. Målet var också att deltagarna skulle lära sig mer om demokrati, om FN:s barnkonvention och om hur unga människor kan vara med och påverka.

Open Space och demokratidag 2012

Demokratidagar arrangerades den 16 och 20 oktober i samband med Gislaveds kommuns Hälsovecka.

Den 16 oktober 2012 genomfördes arrangemanget i Gisle Sportcenter. Förtroendevalda, tjänstemän, pedagoger och 650 gymnasielever medverkade i ett större möte, ett så kallat Open Space. Mötets huvudtema var "Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?" Vi fick in över 60 utmärkta idéer och förslag.

Idéerna och förslagen lämnades vidare till kommunens nämnder, förvaltningar, Gislaveds gymnasium, med flera intressenter. Intressenterna besvarade förslagen och förklarade hur man kommer att arbeta vidare med dem. I slutet av februari månad 2013 besökte demokratiberedningen Gislaveds gymnasium och berättade för eleverna vad resultatet blev av deras förslag.

Lördagen den 20 oktober samlades 160 kommuninvånare i kommunhuset till en dag med fokus på demokratifrågor, mänskliga rättigheter, barn- och ungdomars rättigheter och mångfaldsfrågor. Föreningar/organisationer som arbetar med demokratifrågor ställde ut och presenterade sin verksamhet. Alexandra Pascalidou föreläste inspirerande om demokratins uppförs- och nerförsbackar och Susanne Josefsson, vice ordförande i demokratiberedningen, berättade om kommunens projekt medborgardialog. Finnvedens Kadrilli dansade finska folkdanser.

Dagen avslutades med ett dialogcafé där kommuninvånare och förtroendevalda träffades, fikade och diskuterade. Caféets tema var "Vad vill du att kommunen satsar på under 2014?"

Kartverkstad 2012

Under mars månad arrangerades en Kartverkstad i Smålandsstenar. Då fick personer över 65 år möjlighet att fylla i en webbenkät och lämna synpunkter på gång- och cykelvägarna i Smålandsstenar. Aktiviteten kallades för Kartverkstad eftersom man i en karta fick fylla i hur man rör sig i samhället. Elever i årskurs 5 och 6 på Åtterås- och Villstadskolan fick också möjlighet att svara på enkäten och det fick även förskollärare i samma skolområden. Enkätsvaren har använts som underlag till gång- och cykelvägsplanen för Gislaveds kommun som antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. 

Dialogmöten 2012

I maj månad ordnade demokratiberedningen sex dialogmöten/workshops. Orterna Burseryd, Anderstorp och Hestra fick besök av demokratiberedningen, samt tre skolklasser från Gislaveds gymnasium och från Lundåkerskolan. Mötenas tema var "Dialog om dialogen" och deltagarna arbetade i grupper kring frågeställningar som berörde vilka områden i kommunens verksamhet som man vill vara med och påverka och föra en dialog kring. Samt på vilket sätt man som kommuninvånare vill vara med och påverka och föra dialog. Hade man inte möjlighet att delta fanns det möjlighet att svara på en enkät på webben.

Resultatet från mötena och enkäten låg till grund för Gislaveds kommuns fortsatta arbete med medborgardialog och fungerade som underlag till Gislaveds kommuns handbok för medborgardialog.

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-02