Färgglatt ordmoln med olika slags yrken inom kommunal verksamhet

Gislaveds kommun som arbetsgivare

För att kommunen ska utvecklas och skapa attraktiva förutsättningar för våra medarbetare vill vi berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda, och även vad vi förväntar oss av våra anställda. Här nedan har vi sammanfattat några av våra erbjudanden till dig som arbetar hos oss.

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet

I Gislaveds kommun är heltidssysselsättning normen. Som anställd i kommunen erbjuds du tryggheten att ha en heltidsanställning i botten med möjlighet till tjänstledighet ner i hela tiotal. Heltidsfrågan är en jämnställdhets- och rättighetsfråga. Det ger dig som anställd en möjlighet att kunna leva på din lön och att känna trygghet genom att veta att du har en anställning på heltid att komma till. Men det handlar inte bara om att ges en trygghet här och nu utan heltidsfrågan berör även framtida pensioner och eventuella sjukersättningar.

Sex medarbetare med olika bakgrund och yrken från kommunen står uppställda.

För att få kunskap om hur våra anställda upplever att det är att arbeta i Gislaveds kommun genomför vi vartannat år en medarbetarenkät. Svaren hjälper oss att välja vilka förbättringsområden vi ska prioritera och därmed hur vi ska uppnå visionen.

Medarbetarskap

Alla medarbetare i Gislaveds kommun har ett viktigt gemensamt uppdrag – att leverera service av god kvalitet till de vi är till för.

Medarbetarskapet har utgångspunkt i vad arbetsgivaren och fackliga parter förväntar sig av alla medarbetare för att klara det gemensamma uppdraget. Medarbetarskapet har en stark koppling till kommunens värdegrund och ett aktivt medarbetarskap tar oss närmare Gislaveds kommuns vision. Alla anställda är medarbetare, även chefer.

Defintion av medarbetarskap i Gislaveds kommun

Medarbetarskap handlar om delaktighet, inflytande, engagemang och hur detta medför en bättre service till de jag är till för. Som medarbetare är jag medskapare på min arbetsplats. Det innebär både att det finns förväntningar på hur jag utför mitt arbete och att jag har goda möjligheter att påverka och bidra till utveckling. Det gör jag med yrkesstolthet, genom att använda min potential på bästa sätt och genom att ta ansvar för mig själv och min arbetsmiljö.

Symbol för Gislaveds kommuns medarbetarskap. Symbolen är en lekfull tolkning av en tennisboll samt yin och yang.

Gislaveds kommuns symbol för medarbetarskap.

Ledarskap

Som chef i Gislaveds kommun har du ett mycket viktigt uppdrag. En chef företräder alltid arbetsgivaren och är en god förebild för dina medarbetare. Ledarskap förvärvas genom förtroende och mandat från de anställda. Det handlar om ledning, styrning, inflytande och lyhördhet.

Gislaveds kommun har skapat en gemensam bild över hur chef- och ledarskap ska se ut. För att tydliggöra möjligheter, befogenheter och ansvar i ledarskapet skapades en chefs- och ledarskapspolicy. I policyn har visionen för ledarskap definierats.

Ledningsvision

Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för kommunen.

Nyckelord i ditt sätt att leda och utveckla verksamheten är dialog, trygghet, tillit, trovärdighet och tillgänglighet. Dina medarbetare är din trygghet och du är deras. Tillsammans främjar ni nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt.

En mamma och ett barn som springer utmed en sjö.

Hälsa och arbetsmiljö

Gislaveds kommun vill skapa en arbetsmiljö där du som medarbetare kan bibehålla eller förbättra din hälsa genom hela arbetslivet. Hur en medarbetare mår påverkar inte bara den enskilde och arbetsinsatsen utan också engagemang, motivation och trivsel på arbets­platsen. Därför är detta en viktig fråga för oss.

Vi erbjuder företagshälsovård genom vår expertfunktion, kommunhälsan. De arbetar för god arbetsmiljö, hälso­skapande arbetsplatser och rehabilitering. Dit kan du som anställd vända dig för att få råd, behandling och stöd för besvär som är relaterade till ditt arbete.

Stort fokus läggs på förebyggande arbete genom att erbjuda intressanta föreläsningar, hjälp med att anpassa arbetsplatsen efter medarbetarens behov och utföra hälsoprofiler. Den som önskar kan få individuellt stöd när det gäller exempelvis kost, motion, sömn och tobak.

Rökfri arbetstid

Gislaveds kommun underlättar för ett rökfritt liv under en stor del av dagen.

God psykosocial arbetsmiljö

I Gislaveds kommun ska alla anställda ha en god arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra. Vi är varandras arbetsmiljö och vi arbetar i en organisation som ställer stora krav på medarbetarnas kompetens och anpassningsförmåga. Medarbetarnas kunnande, ansvarstagande och medverkan i utvecklingsarbete är faktorer som bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi strävar efter att skapa hälsosamma arbetsmiljöer genom att organisera arbetet på lämpligt sätt och tidigt uppmärksamma anställda som riskerar ohälsa.

Jean Philemon Nkuru, undersköterska på Blomstervägens demenscentrum tillsammans med två boende.

Jean Philemon Nkuru, undersköterska på Blomstervägens demenscentrum tillsammans med två boende.

Personalförmåner

Det är viktigt att vår personal trivs och känner trygghet hos oss. I Gislaveds kommun månar vi om våra medarbetare. För att du ska må bra vill vi skapa en balans mellan arbete och fritid.

En del i det arbetet är att erbjuda attraktiva personalförmåner och möjlighet till friskvård. Friska och engagerade medarbetare som mår bra, presterar och utvecklas i takt med organisationen ger oss alla ett mervärde. Våra arbets­platser har en hälsoinspiratör som engagerar och inspirerar sina medarbetare till att hitta en bra balans i livet. Alla visstidsanställda får också möjlighet att göra en hälsoprofil vilket ger en överblick över dina hälsovanor och hälsoupplevelser.

Arbetstid

Hos oss har du möjlighet att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller arbetstidsmodeller. Beroende på din ålder varierar antalet semesterdagar. När du har fyllt 40 år får du sex extra semesterdagar om året.

Friskvård

Vi uppmuntrar till, och subventionerar, motion i olika former.

  • Inträdet till kommunens simhalla och utomhusbad är gratis för kommunanställda.
  • Subvention på personliga årskort eller terminskort som rör exempelvis gymnastik, styrketräning, racketsporter eller lagsporter.
  • Subventionerade besök hos exempelvis massör och akupunktör.
  • På Hälsolyftet kan du träna till reducerad kostnad.

Ledighet med lön

Om läkarbesök eller liknande behöver utföras under arbets­tid kan närmaste chef bevilja ledighet med lön. Det gäller exempelvis vid blodgivning, tandläkar- och läkarbesök, besök hos kiropraktor eller psykolog.

Företagshälsovård

Genom vår expertfunktion, kommunhälsan, erbjuder vi företagshälsovård och förebyggande hälsoskapande insatser.

Skidlift och en skidbacke med en Visamlogga på

Personalklubb

Vi tillsammans, VISAM, vill ge dig som anställd i Gislaveds kommun ett mervärde. Personalklubbens uppgift är att öka kamratskap och sammanhållning mellan kommunens anställda och deras familjer. VISAM anordnar hälsoskapande, underhållande och roliga aktiviteter till subventionerade priser. Som anställd är du automatiskt medlem i personalklubben – och det är gratis.

Utbudet på aktiviteterna förändras för att alltid vara aktuella och intressanta. Exempel på aktiviteter är resor, inom Sverige och utomlands, förmånliga priser hos lokala företag och möjlighet till att boka billigare hotellnätter.

I personalklubben ingår också olika sektioner, exempelvis: golf, cykel, skidor, löpning, vandring, konstklubben Paletten och Gemenskap i fokus.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är perspektiv som alltid ska finnas med i det löpande verksamhets- och arbetsmiljöarbetet. Alla chefer uppmuntras till att ge möjlighet för reflektion om hur våra värderingar och attityder till andra människor kan påverka arbetet. Vårt förhållningssätt styr hur vi uppfattas och hur andra uppfattar oss. Därför arbetar vi med detta område utifrån ett hälsoperspektiv, alla människors rätt till en god hälsa på lika villkor.

Gislaveds kommun har ett klimat och en kultur som välkomnar mångfald. Vi välkomnar olikheter och har en övertygelse om att möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter ger upphov till kreativa tankar och idéer. Samspelet utvecklar såväl verksamheten som våra medarbetare.

Genom att vi uppmuntrar mångfald ökar kvalitén i servicen gentemot våra medborgare, där specifika kompetenser är en bidragande faktor. Vi tror även att det är en viktig utgångspunkt när det gäller att attrahera nya medarbetare samt att behålla den personal vi har. Vårt arbete med jämställdhet utvecklar både organisationen och våra medarbetare genom att alla värdesätts utifrån sina specifika och unika förutsättningar och behandlas lika.

Målsättningen med vår mångfaldspolicy:

  • Öka kunskap och medvetenhet om mångfald genom utbildningsinsatser och seminarier.
  • Förmedla vår syn på mångfald i externa kontakter.
  • Arbeta för ökad differentiering i personalstyrkans sammansättning.

Sidan uppdaterades senast: