Lotsande organisation

I kommunen finns en lotsande organisation som hanterar inkomna markärenden och komplexa företagsärenden inom mark-, bygg-, miljöfrågor med mera. Lotsgruppen består av tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar som snabbt sorterar och handlägger inkomna ärenden. 

Lotsgruppens arbete

För bästa möjliga service gentemot nya och befintliga företag, byggherrar, invånare och föreningar hanteras inkomna markärenden och komplexa företagsärenden inom mark-, bygg-, miljöfrågor med mera av den lotsande organisationen.

Mer än en femtedel av företagens ärenden innebär kontakt med mer än en förvaltning, därför består lotsgruppen av tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar som snabbt sorterar och handlägger inkomna ärenden. Lotsgruppen ansvarar för den första kontakten och vid behov åker representanter ut till företaget på plats.

Riktlinjer för en lotsande organisation

Riktlinjerna innebär bland annat att arbeta mer tvärgående över förvaltningar och enheter, ha en ökad proaktiv information och en ökad förståelse för helheten kring ett företags samtliga ärenden samt skapa en ökad beredskap för större ärenden.

Implementeringen av riktlinjerna görs i olika steg, som bland annat handlar om att förankra riktlinjerna internt, testa beredskapen och att synliggöra olika funktioner utåt. Slutmålet är att synliggöra ärenden i olika steg, så att ett företag snabbt kan få reda på status.

Komplexa ärenden hanteras

Varannan tisdag träffas tjänstepersoner från de olika förvaltningar för att gå igenom olika typer av nya och befintliga komplexa ärenden och lyfta eventuella problem. Vissa ärenden kräver exempelvis ett besök hos företaget, andra behöver lyftas över till politiska beslut.

Resultatet mäts

Resultatet av arbetet mäts genom SKRs undersökning Insikt, en del av Öppet företagsklimat.

Sidan uppdaterades senast: