Avgifter för tillsyn och tillstånd- miljötaxa

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo ansvarar för tillsynen enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen inom Gislaveds och Tranemo kommuner. När miljöenheten handlägger din anmälan/ansökan, bedriver tillsyn på din verksamhet eller utreder ett klagomål tas en avgift ut enligt fastställda taxor.

Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Se de fullständiga taxorna längs ned på denna sida. Taxorna grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen. I avgiften ingår olika arbetsuppgifter, till exempel utredning av ärende, platsbesök/tillsynsbesök, kontroll av inskickade handlingar samt att fatta beslut.

Miljöenheten klassar alla verksamheter. Om din verksamhet har stor miljöpåverkan får det en högre klassning. Om din verksamhet exempelvis ska ha 7 tillsynstimmar per år. Räknas allt arbete in i dessa 7 timmar och det innebär därför inte 7 timmars besök fysiskt på plats.

Bygg- och miljönämndens timavgift har för år 2021 beräknats till 1140 kronor för tillsyn enligt livsmedelslagen samt 1050 kronor för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag över handel med vissa receptfria läkemedel och alkohol och tobak.

För handläggning av viss anmälnings- eller ansökningsärende tas en fast avgift ut enligt gällande taxa. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift. Timavgift tas till exempel ut för handläggning av för uppföljning av brister som framkommit vid tillsynsbesök.

Klagomål

Det kostar ingenting att kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.

Miljöenhetens handläggningsavgifter

enligt taxa för 2021

Avfall (kompostering, dispens sophämtning, dispens slamtömning)

Avfall

Ärende

Avgift, kronor

Ansökan enligt föreskrifter för avfallshantering.

Till exempel ansökan om glesare hämtningsintervall av slam, ansökan om dispens från sophämtning, dispens från slamtömning

2100

Anmälan om kompostering

1050


Energi och uppvärmning

Värmepumpar

Ansökan om värmepumpsanläggning 

Avgift, kronor

Jordvärmepump, bergvärmepump, sjövärmepump

2100

Enskilda avlopp

Ansökan om avlopp

Ansökan om tillstånd

Avgift, kronor

Inrätta en sluten tank

3 200

Inrätta en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (infiltration, markbädd, minireningsverk med fler.)

6 300

Inrätta annan lösning som är tillståndspliktig enligt lokala föreskrifter

6 300

Inrätta två avloppsanläggningar på samma fastighet och vid samma tillfälle.

7 350

Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning.

4 200

Inrätta en gemensam avloppsanläggning 1-25 personer (1-5 hushåll)

8 400

Inrätta en gemensam avloppsanläggning 26-100 personer (6-20 hushåll)

15 800

Inrätta gemensam avloppsanläggning 101-200 personer (21-40 hushåll)

15 800


Ansökan om tillstånd

Avgift, kronor

Inrätta avloppsanläggning utan vattentoalett

4 200


Tillsyn av:

Avgift, kronor

Avloppsanläggning för 1-25 personer (1-5 hushåll). (Första tillsyn)

4 200

Uppföljande tillsyn av avloppsanläggning för 1-25 personer (1-5 hushåll). (om det krävs ytterligare ett eller två tillsynstillfällen)

2 200


Hälsoskydd

Ansökningsavgifter hälsoskydd djurhållning

Djur i detaljplanelagt område

Avgift, kronor

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

2100

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

2100

Orm

1 600


Undantag finns och i Tranemo kommun behöver man inte ansöka om tillstånd om man ska hålla maximalt 5 höns i detaljplanelagt område. Fler än 5 hönor eller tupp kräver en ansökan. Det behövs heller ingen ansökan om man ska hålla orm i Tranemo kommun.

Om du är osäker kan du alltid ringa till vårt kontaktcenter för mer information.

Anmälan om hälsoskydd för verksamhet

Verksamhet

Avgift, kronor

Anmälan om att driva eller arrangera en yrkesmässig hygienisk verksamhet

2100

Anmälan om att driva bassängbad

2100

Anmälan om att driva förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

2100


Anmälan att driva skola

Antal elever

Avgift, kronor

Från 1 elev till mer än 400 elever

2100 - 4200


Strålning


Radontillsyn

1 050 /

timme

Anmälan om solarieverksamhet

Antal solbäddar

Avgift, kronor

1 st solbädd – 10 st solbäddar eller fler

2100 - 5500


Handläggningsavgiften för anmälan av skola varierar beroende på antalet elever som skolan är till för. Handläggningsavgiften för solarieverksamhet beror på antalet solbäddar som verksamheten kommer erbjuda.

Tillsynsavgifter hälsoskydd

Tillsynsavgiften för verksamheter inom hälsoskydd beror på hur många tillsynstimmar en verksamhet ska ha per år. Avgiften räknas ut utifrån verksamhetstyp samt riskpoäng. Verksamheter där denna metod tillämpas är bland annat skolor, förskolor, badanläggningar och idrottsanläggningar.

I övriga verksamheter som till exempel hotell, flerbostadshus och fritidsgårdar fås en avgift ut beroende på den faktiska tiden som läggs ner på tillsynen. Den tiden beror på hur bra rutiner verksamheten redan har, hur mycket förarbete samt efterarbete som krävs och mycket mer.

Funderar du över vad just din verksamhet skulle få för avgift är du välkommen att kontakta våra miljöhandläggare på telefon 0371-810 00 eller kommunen@gislaved.se

Lantbruk

Årsavgift jordbruk

Storlek på anläggning

Avgift, kronor

Anläggning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Timavgift

1 050

Anläggning med mer än 200 djurenheter och högst 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

8 400

Anläggning med mer än 100 djurenheter och högst 200 djurenheter, dock inte inhägnad.

6 300

Anläggning med mer än 50 djurenheter och högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

4 200


Odling av mark

Storlek på anläggning

Avgift, kronor

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion som överstiger 50 hektar.

8 400

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion upp till

50 hektar

4 200

Växthus eller plantskola med en odlingsyta: större än 2000 kvadratmeter

4 200


Livsmedel

Alla som vill sälja livsmedel måste registrera sin verksamhet hos kommunen.

Att registrera sin livsmedelsverksamhet kostar cirka 1200 kronor. Det är en administrativ avgift och fakturan skickas ut efter det att verksamheten har blivit registrerad.

Årlig tillsynsavgift

Alla livsmedelsverksamheter som är registrerade ska betala en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor avgiften blir har att göra med vilken riskklass verksamheten placeras i enligt en riskklassningsmodell.

Det som har betydelse är:

 • hur stora mikrobiologiska risker det är med det man gör (bara förpackade livsmedel eller råa produkter)
 • hur stor verksamheten är (antal anställda, hur mycket produceras eller serveras)
 • om man vänder sig till känsliga konsumentgrupper (äldre, sjuka eller små barn)
 • hur stort ansvar verksamheten har för märkning och information (egen märkning eller meny)
 • hur företagaren sköter verksamheten (alltid rent och ordentligt)

Exempel på vad det kan kosta

 • En butik som bara säljer förpackade produkter och grönsaker få en årlig tillsynsavgift mellan 1 200 och 3 500 kronor (beroende på om de märker produkter själva eller inte)
 • En större butik med livsmedelsproduktion får en årlig tillsynsavgift mellan 3 500 och 6 900 kronor
 • En vanlig restaurang som lagar mat med råvaror från grunden får en årlig tillsynsavgift mellan 3 500 och 5 700 kronor
 • Ett café som gör smörgåsar och säljer bakverk får en årlig tillsynsavgift mellan 3 500 och 5 700kronor
 • En grill som har råa hamburgare får en tillsynsavgift på 3 500 kr
 • En kiosk med godis, läsk och glass får en tillsynsavgift på 1 200 kronor

Funderar du över vad just din livsmedelsverksamhet skulle få för årlig tillsynsavgift är du välkommen att kontakta våra livsmedelshandläggare på telefon 0371-81000 eller kommunen@gislaved.se.

Mer information kan du också läsa på www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljöskydd

Handläggningsavgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter betalar en fast årlig tillsynsavgift som täcker de regelbundna besöken. Andra, ofta lite mindre miljöfarliga verksamheter betalar timavgift vid utförd tillsyn.

Den årliga tillsynsavgiften grundar sig i vilken miljörisk som verksamheten utgör. Det som har betydelse är bland annat:

 • Hur stor verksamheten är. En större verksamhet anses utgöra en större miljörisk och kan behöva ha mer tillsyn (flera kontroller) per år.
 • Vilken bransch det handlar om. Vissa branscher utgör större miljörisker än andra.

Vid anmälan eller ansökan av en verksamhet som kommer få en årlig tillsynsavgift så är handläggningskostnaden av anmälan/ansökan samma som den årliga tillsynsavgiften.

År 1 betalas då bara handläggningskostnaden, år 2 påbörjas den årliga tillsynsavgiften.

För tillsyn av förorenad mark tas en timavgift ut på nedlagd tid i ärendet. Detta eftersom det är svårt att uppskatta hur lång tid ett ärende tar.

Exempel på årliga tillsynsavgifter för några olika branscher

Typ av verksamhet

Årlig tillsynsavgift, kronor

Metall- och plast-ytbehandling, avfettning och färgborttagning

6300-15800 beroende på verksamhet*

Fordonsservice och drivmedelshantering

4200-8400 beroende på verksamhet*

Avfall

 • Förbränning
 • Deponering
 • Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
 • Biologisk behandling
 • Återvinning för anläggningsändamål
 • Mekanisk bearbetning och sortering
 • Uttjänta fordon
 • Lagring som en del av att samla in avfall

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande. *För exakt information, se bilaga 4 i kommunens taxa Öppnas i nytt fönster.

5300-21000 beroende på verksamhet*

Läs mer om vad du som företagare betalar för Öppnas i nytt fönster.

Funderar du över vad just din miljöfarliga verksamhet skulle få för årlig tillsynsavgift är du välkommen att kontakta våra miljöhandläggare på telefon 0371-81000 eller kommunen@gislaved.se

Serveringstillstånd (alkohol)

Serveringstillstånd av alkohol kan vara stadigvarande, vilket betyder att det gäller hela tiden, eller tillfälliga. De kan vara till allmänheten, som innefattar alla, eller till slutna sällskap, till exempel en klubb eller förening med deltagarlista.

För att få ett serveringstillstånd betalar man en ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är från 1 000 kronor för ett tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap, till 9 000 kronor för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Det vanligaste är att en ny restaurang ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

Förutom ansökningsavgiften tillkommer en årlig tillsynsavgift som baseras på hur mycket alkohol verksamheten sålde året innan. Den lägsta avgiften är 4 000 kronor och den högsta 15 000 kronor.

Ansökningsavgift försäljningstillstånd (tobaksvaror)

För att få sälja tobak behöver man ansöka om ett stadigvarande försäljningstillstånd. Det kostar 6 000 kronor.

Förutom detta tillkommer en tillsynsavgift på 3 400 kronor.

Sidan uppdaterades senast: