Brandfarlig och explosiv vara

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt. 

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor ( SFS 2010:1011). I lagen med tillhörande förordningar beskrivs hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras samt när tillstånd behövs. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gett ut en handbok om förvaring av explosiva varor som du kan ta del av här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För brandfarlig vara krävs tillstånd vid hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen krävs för all sorts hantering (inklusive överföring och import). Här kan du ta del av en handbok gällande tillstånd av brandfarlig vara som Myndigheten för Samhällsksydd och beredskap (MSB) har gett ut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ladda hem information om vad som gäller kring mängder brandfarlig vara, explosiv vara och tillstånd. Du hittar även blanketter för att söka tillstånd samt exempel på handlingar, instruktioner och handböcker.

Hantering av brandfarlig eller explosiv vara

Med hantering avses alla sätt som en brandfarlig eller explosiv vara kan hanteras på, de vanligaste sätten är användning, förvaring och förbrukning. Nedan hittar du en tabell om för vilka mängder brandfarlig vara som kan hanteras utan att tillstånd behövs. För explosiva varor behövs oftast tillstånd, med vissa undantag enligt föreskrift 2019:1 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Även om du inte behöver tillstånd för din hantering så ska hanteringen uppfylla kraven i lagar och förordningar. Exempelvis finns det krav på hur brandfarlig vara får förvaras i flerbostadshus eller hur ammunition ska låsas in eftersom den är stöldbegärlig.

Apparater som förbrukar brandfarlig vara, som till exempel gasol, ska alltid användas enligt de säkerhetsföreskrifter som följer med apparaten.

Brandfarlig vara

De som hanterar nedanstående volymer (liter) eller mer skall ansöka om hantering av brandfarlig vara.

Hantering av brandfarlig vara

Hantering


Brandfarliga gaser


Extremt brandfarliga och brandfarliga aerosoler


Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C


Brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60 - 100 °C.


Yrkesmässig publik verksamhet


Inomhus: 2

Utomhus: 60


100


100


10 000


Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus


250


500


500


10 000


Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus


1 000


3000


3 000


50 000


Icke yrkesmässig hantering


Gasol: 60

Andra gaser:10


100


100


10 000


Checklista innan ansökan

 • Kontrollera att du behöver tillstånd
  Tillståndspliktiga mängder framgår i tabellen ovan.
 • Bilagor
  Se till att ha de bilagor som måste skickas med ansökan redo. Obligatoriska bilagor är riskutredning, situationsplan och ritningar. För öppen hantering av brandfarlig krävs dessutom en klassningsplan.
 • Föreståndare
  Det måste finnas minst en föreståndare för hanteringen. Här kan du läsa mer information om föreståndares ansvar och uppgifter Pdf, 35.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Underskrift
  Ansökan ska signeras av en firmatecknare eller behörigt ombud. Signering sker digitalt med bank-ID i slutet av ansökan.
  Kan du inte ansöka digitalt kan du använda en skriftlig blankett.

Explosiv vara

Tillstånd för hantering av explosiv vara söks på blanketten nedan. Läs igenom dokumentet Instruktion ansökan explosiv vara innan ansökan påbörjas.

Sidan uppdaterades senast: