Cisterner

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora.
Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontroll eller besiktning av cisternen.

För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som får användas, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas. Särskilda regler gäller för cisterner inom vattenskyddsområden.

 Kontakta miljöenheten via kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller för din cistern.

Cisterninnehavarens ansvar

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Cisterninnehavaren är därför i regel ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Innehavaren ska känna till vilka regler som gäller för cisterner. 

Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Som cisterninnehavare är du skyldig att anmäla Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bygg- och miljöförvaltningen senast 4 veckor innan du:

  • installerar en cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska.
  • installerar rörledningar eller slangledningar som är anslutna till en cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska.
  • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja i ett vattenskyddsområde.
  • börjar använda en avställd cistern.
  • använder en cistern som finns i marken, utomhus eller inom vattenskyddsområde och som inte tidigare har anmälts till bygg- och miljöförvaltningen.

Om du slutar använda en cistern och rörledningar ska du anmäla Pdf, 139.8 kB, öppnas i nytt fönster. detta till bygg- och miljöförvaltningen. Det är mycket viktigt att cisternen och rörledningarna töms och rengörs.

För handläggningen tas en avgift ut i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Om det finns anledning att misstänka att mark - eller vattenområde blivit förorenat ska cisterninnehavaren omedelbart underrätta bygg- och miljöförvaltningen!

Vem tillsynar cisterninnehavaren?

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har tillsynsansvaret över cisterner. Undantag gäller för miljöfarliga A- och B-verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen. Särskilda villkor för förvaring av brandfarlig vara kan finnas i tillståndet.

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har tillsynsansvaret över brandfarliga gaser och vätskor som förvaras i cisterner eller annan behållare.

Vilka regler finns gällande cisterner?

Naturvårdsverkets bestämmelser

Regler för cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner finns i Naturvårdsverkets bestämmelser (NFS 2017:5). Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster. Bestämmelserna omfattar även hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. För mera information kan ni gå in på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB:S bestämmelser

Regler för bland annat tekniska krav på cisterner för brandfarliga vätskor samt hur de ska installeras finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3 Pdf, 263.2 kB, öppnas i nytt fönster.). För mer information kan ni besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern, kontakta bygglovsenheten på bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Regler vid installation, reparation och avställning

Vid installation av en cistern med anslutna rörledningar eller slangledningar ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Installationskontrollen ska genomföras innan cisternen tas i drift.

En revisionskontroll ska utföras vid ändrad användning eller reparation, efter skada, vid flyttning eller om rör eller slangdragningar har ändrats.

Reglerna om installationskontroll och revisionskontroll finns i MSBFS 2018:3 Pdf, 263.2 kB, öppnas i nytt fönster..

När cisternen tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas. Lämpligen görs detta genom att påfyllningsrör och avluftningsanordning  tas bort. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Cistern i mark bör tas upp och lämnas för skrotning. Sandfyllning av cisternen är normalt sett ett sämre alternativ. Sandfyllning får endast ske efter klartecken från bygg- och miljöförvaltningen. Cistern som tagits ur bruk anmäls Pdf, 139.8 kB, öppnas i nytt fönster. till bygg- och miljöförvaltningen.

Regler inom vattenskyddsområde

Cisterner i och ovan mark samt rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd. Om vattenskyddsområdet inte är indelat i zoner gäller förbudet mot hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.

Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig. Vid påfyllningsrör för cistern ska en skylt med texten "Vattenskyddsområde" vara uppsatt på en väl synlig plats.

Regler utanför ett vattenskyddsområde

Om ingen risk för vatten- eller markförorening finns kan cisternen placeras på en plan yta där ett eventuellt läckage kan insamlas och omhändertas.
Bygg- ochmiljöförvaltningen kan dock alltid ställa krav på invallning om risk för vatten- eller markförorening finns. Om risk för påkörning av cistern föreligger måste ett skydd för detta anordnas.

Hur ofta ska cisternen kontrolleras?

Under cisternens drift ska återkommande kontroller genomföras med olika intervall beroende på storlek och utformning av rörledningarna. Den återkommande kontrollen ska minst omfatta:

  • att inga skador som kräver revisionskontroll har uppstått
  • att tryck-vakuumventiler, överströmningsventiler samt övrig säkerhetsutrustning finns och fungerar
  • att inga korrosionsskador uppstått
  • en in- och utvändig undersökning för att deöma om det finns defekter eller andra omsätndigheter som är ogynsamma
  • täthetsprov.

Kontrollintervaller

K-cistern större än 1 m³ och K-rörledningar större än DN 50  = minst vart 12 år               
S-cistern större än 1 m³ med inre korrosionsskydd och utvändig målning = minst vart 12 år          
S-cistern större än 1 m³ och S-rörledningar och slangledningar större än DN 50 = minst vart 6 år      

K-cistern = Cistern med god korrosionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll och sin omgivning.
S-cistern = Cistern med mindre god korrosionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll eller sin omgivning

Efter en kontroll ska resultatet redovisas i en kontrollrapport där det framgår om cisternen eller rörledningen är en K- eller S-cistern respektive en K- eller S-rörledning. Cisterninnehavaren ska alltid hålla den senaste kontrollrapporten för varje cistern och rörledning tillgänglig för bygg- och miljöförvaltningen.

För cisterner som frivilligt kontrollerats innan det fanns krav på återkommande kontroll kan kontrollrapporten från den besiktningen skickas in. Det nya kontrolltillfället räknas i sådant fall ifrån datumet för den kontrollen.

Vem får utföra kontroll av cistern?

Kontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen ska vara gjord av Swedac eller annat nationellt ackrediteringsorgan inom EES.

Ackrediterade kontrollorgan, företag godkända för att genomföra kontrollerna, kan du få uppgift om på Swedacs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för invallning och tankning

Invallningen ska rymma hela cisternens volym. Om flera cisterner finns inom samma invallning ska denna rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den.

En invallning kan bestå av betong, plåt/stål eller vara dubbelväggig. I vanliga fall finns tak på utomhustankar för att undvika vatten inom invallningen.

Lämna 40 cm mellan cistern och vall för att kunna besiktiga cisternen.
Rörledningarna till en tank bör inte ligga i golvet eller i marken eftersom ett eventuellt läckage inte kan upptäckas.

Vid tankning från en cistern ska ytan vid tankområdet vara tät och möjliggöra uppsamling av spill.

Sidan uppdaterades senast: