Tobak

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak , blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lag om tobak och liknande produkter. Har du ansökt om tillstånd innan 1 november 2019 får verksamheten fortsätta tills du fått ett beslut.

Ansökan om tillstånd och egenkontroll

För att sälja tobak måste du ansöka om tillstånd Pdf, 143.5 kB, öppnas i nytt fönster. innan försäljningen påbörjas. Ansökan ska lämnas till den kommun där försäljningsstället är beläget, men bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun hanterar ansökningar även för försäljningsställen som är belägna i Tranemo kommun. För handläggning av ansökan tar Gislaveds kommun ut en prövningsavgift Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte, organisationsnummer eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja.

Du som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lagar och regler gällande handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal. Egenkontrollprogrammet ska bifogas med ansökan om tillstånd.

Åldersgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synbara.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror omedelbart till någon som inte har fyllt 18 år nekas köp.

Marknadsföring och felaktiga varor & priser

Exponering och marknadsföring
Du får inte ha någon marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

Det är inte heller tillåtet med påträngande exponering som att ha stora affischer och paketpriserbjudande som dominerande inslag i miljö.

Felaktiga varor och priser
Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta. Märkning ska vara bl.a. med två varningstexter på svenska. Förpackningar ska också ha innehållsdeklaration. Du får inte sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspris. Du får inte sälja lösa cigaretter.

Tillsyn och tillsynsavgift

Tillsyn
Kommunen och polisen ansvarar för tillsyn över handeln med tobaksvaror inom kommunen. Kommunen har ett huvudansvar och rätt att ta ut avgift för tillsynsverksamheten.

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll som inte åtgärdas får kommunen ge föreläggande eller förbud och sätta ut vite. Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kommer kommunen meddela varning. Vid stora och upprepade brister kan kommunen återkalla tillståndet.

Tillsynsavgift
Alla som har tillstånd för partihandel eller detaljhandel med tobaksvaror i Gislaveds eller Tranemo kommun ska betala en årlig tillsynsavgift Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun. Tillsynsavgiften består av en avgift för tillsyn på försäljningsstället och en avgift för lämplighetsbedömning (inre tillsyn) för den eller de personer som ansvarar för försäljningen. För närvarande uppgår den årliga tillsynsavgiften till 3400 kronor.

Förändringar i den nya lagen

Den 12 december beslutade riksdagen om nya regler för tobak. Den nya lagen, som ersätter nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, började gälla den 1 juli 2019. Det innebär bland annat att alla som vill handla med tobak ska ha tillstånd, nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning
Endast den som har tillstånd kommer att få sälja tobak i detalj- och partihandel. Lagändringen innebär att den som vill fortsätta att sälja tobak eller börja sälja tobak när den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019 måste ansöka om ett tillstånd. En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror får fortsätta att bedriva försäljning, om detaljhandlaren ansökt senast den 1 november 2019 om tillstånd enligt den nya lagen.

Ansökan om att sälja tobak i detaljhandel, det vill säga till konsumenter, lämnas till den kommun där försäljningsstället finns. Om försäljningsställe saknas lämnas ansökan till kommunen där företaget har sitt säte.

Ansökan om att sälja tobak i partihandel, det vill säga till andra företag, lämnas till kommunen där företaget har sitt säte.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen får beviljas tillstånd.

Vid prövningen av detaljhandlare får kommunen inhämta yttrande från polisen. Vid prövningen av partihandlare måste kommunen inhämta yttrande från polisen och tullen.

Kommunen får ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd och en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak. Avgifterna kommer att publiceras på hemsidan när dessa är beslutade av kommunfullmäktige.

För dig som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortsatt att det räcker med en anmälan till kommunen.

Rökförbud på fler platser
Den nya lagen innebär att det från 1 juli 2019 blir förbjudet att röka i utomhusmiljöer som uteserveringar, perronger/busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler där rökförbud gäller enligt lagen. Det blir till exempel förbjudet att röka utanför entréer till butiker, restauranger och andra serveringsställen.

Rökförbuden utvidgas till att även gälla elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, upphettning av tobak och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. I den sista kategorin ingår till exempel rökning av stenar i vattenpipa.

Fler förändringar
Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner får dock fortsätta att tillhandahållas konsumenter till den 31 december 2019.

Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.

Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: