Tobak

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak , blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Ansökan om tillstånd och egenkontroll

För att sälja tobak måste du ansöka om tillstånd Pdf, 143.5 kB, öppnas i nytt fönster. innan försäljningen påbörjas. Ansökan ska lämnas till den kommun där försäljningsstället är beläget, men bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun hanterar ansökningar även för försäljningsställen som är belägna i Tranemo kommun. För handläggning av ansökan tar Gislaveds kommun ut en prövningsavgift Öppnas i nytt fönster. som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Om företaget byter ägare, organisationsnummer eller adress, ska en ny ansökan skickas in. Ska du sluta sälja tobak ska du anmäla det till kommunen.

Den som säljer tobaksvaror ska ha en egenkontroll Pdf, 107.7 kB. över försäljningen och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Åldersgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Personalen bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synbara.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror omedelbart till någon som inte har fyllt 18 år nekas köp.

Marknadsföring och felaktiga varor & priser

Exponering och marknadsföring
Du får inte ha någon marknadsföring som uppmanar någon att använda tobak.

Du får heller inte ha stora reklamaffischer eller paketpriserbjudande som dominerande inslag i eller utanför din butik.

Felaktiga varor och priser
Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta. All märkning ska också vara på svenska. Förpackningar ska också ha innehållsdeklaration. Du får inte sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter.

Tillsyn och tillsynsavgift

Tillsyn
Kommunen och polisen ansvarar för tillsyn över handeln med tobaksvaror inom kommunen. Kommunen har ett huvudansvar och rätt att ta ut avgift för tillsynsverksamheten.

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll som inte åtgärdas, får kommunen ge föreläggande eller förbud och sätta ut vite. Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kommer kommunen meddela varning. Vid stora och upprepade brister kan kommunen återkalla tillståndet.

Böter eller fängelse - Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut tobak till den som inte fyllt 18 år döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex år om brottet anses grovt.

Tillsynsavgift
Alla som har tillstånd för partihandel eller detaljhandel med tobaksvaror i Gislaveds eller Tranemo kommun ska betala en årlig tillsynsavgift Öppnas i nytt fönster. som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Hur lång tid tar det att få ett tobakstillstånd?

Vi handlägger alltid din ansökan så snabbt vi kan. Till största delen styr du hur lång tid handläggningen tar. Om du inte lämnar in de handlingar vi behöver för att handlägga ärendet kan vi inte handlägga ditt ärende. Handläggningstiden börjar inte räknas förrän kommunen fått samtliga handlingar som behövs.

Från det att vi fått in de handlingar vi behöver för att göra en bedömning av din ansökan är vi skyldiga att fatta beslut inom fyra månader men oftast går det snabbare.

Allmänna krav för tobakstillstånd

Tillståndsplikt gäller för tobaksförsäljning
Endast den som har tillstånd får sälja tobak i detalj- och partihandel.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen får beviljas tillstånd.

Vid prövningen av detaljhandlare får kommunen inhämta yttrande från polisen. Vid prövningen av partihandlare måste kommunen inhämta yttrande från polisen och tullen.

Rökförbud på fler platser
Sedan 2019 är det förbjudet att röka i utomhusmiljöer som uteserveringar, perronger/busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler.

Rökförbuden utvidgas till att även gälla elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, upphettning av tobak och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. I den sista kategorin ingår till exempel rökning av stenar i vattenpipa.

Sidan uppdaterades senast: