Lotsande organisation

Gislaveds kommun har riktlinjer för en lotsande organisation för att hantera komplexa företagsärenden. Riktlinjerna implementeras i olika steg. Sedan hösten 2014 innebär detta konkret att en kontaktperson för företagets ärende utses och alla lotsärenden tas upp en gång i veckan där experter från alla myndighetsområden samlas. Vid behov åker representanter ut till företaget på plats.

Riktlinjer för en lotsande organisation

Riktlinjerna som togs fram under 2013 innebär bl.a. att arbeta mer tvärgående över förvaltningar och enheter, ha en ökad proaktiv information och en ökad förståelse för helheten kring ett företags samtliga ärenden samt skapa en ökad beredskap för större ärenden.

Implementeringen av riktlinjerna görs i olika steg, som bl.a. handlar om att förankra riktlinjerna internt, testa beredskapenoch att synliggöra olika funktioner utåt.

Pågående arbete

Mer än 1/5 av företagens ärenden innebär kontakt med mer än en förvaltning. Idag finns nu en större beredskap för komplexa ärenden, men fler delar skall implementeras, och fler funktioner skall kopplas på.
Slutmålet är att synliggöra ärenden i olika steg, så att ett företag snabbt kan få reda på status.

Komplexa ärenden hanteras

Varje tisdag träffas olika funktioner för att gå igenom olika typer av nya och befintliga komplexa ärenden, och lyfta eventuella problem. Vissa ärenden kräver exempelvis ett besök hos företaget, andra behöver lyftas över till politiska beslut.

På veckomötet deltar kommunens mark och exploateringschef, bygg och miljöchef,stadsarkitekt, miljöchef och samt chef för kart och mätenheten. Räddningstjänst och tekniska kontoret deltar minst en gång per månad liksom näringslivschef och VD på Enter Gislaved AB, kommunens näringslivsbolag.

Resultatet mäts

Resultatet av arbetet mäts genom SKLs undersökning Insikt, en del av Öppet företagsklimat.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-11