Miljöfarlig verksamhet

Farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet

Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras.

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen. Generellt gäller att de produkter som är märkta med faropiktogram (farosymboler) blir farligt avfall när de använts eller ska kasseras. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet. Vid en jämförelse med annat verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till.

För dig som ska lämna farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet finns en skyldighet att:

  • Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd enligt avfallsförordningen från länsstyrelsen. Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring eller behandling.
  • Upprätta transportdokument för det farliga avfall som ska transporteras bort. Behövs inte vid egen transport av mindre mängder farligt avfall.
  • Föra journal över avfallsslag, mängder och mottagare. Anteckningarna ska sparas i fem år.
  • Om du transporterar mindre mängder själv, efter en anmälan till länsstyrelsen, ska du köra avfallet till en mottagningsanläggning för företag. Miljöstationerna är till för hushållens farliga avfall. Till Mossarpstippen kan du själv köra förbrukade ljuskällor och elektronikavfall.
  • Se över din verksamhet och försöka att minska mängderna farligt avfall till exempel om du kan gå över till mera miljövänliga kemiska produkter eller ändra på hanteringssätt eller produktion.
  • Farligt avfall får inte blandas med avfall som inte klassas som farligt. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra.
  • Lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår.

Mellanlagring av farligt avfall – anmälan/tillståndsplikt

Mellanlagring av farligt avfall innebär lagring av farligt avfall som ej uppkommit inom din egen verksamhet. Att mellanlagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt. Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats räknas det enligt miljöbalken som mellanlagring och måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Handlar det om större volymer ansöker du om tillstånd hos länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21