Obligatorisk ventilationskontroll

Bakgrund

Funktionskontroll av ventilationssystem ska dels göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Vilka byggnadskategorier som är berörda och intervaller som gäller för funktionskontrollen framgår av Boverkets föreskrifter. Vissa byggnadskategorier och ventilationssystem är undantagna.

Syftet med krav på fuktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.
 
Dåligt innomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att de har påverkat människors hälsa.
 
Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna föroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.

Byggnadens ägare

Det är byggnads ägaren som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, med mera (BVL) och i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (ÖVR). Det är också byggnadens ägare som utser den som ska utföra funktionskontroll av ventilationssystemet. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget för godkänd ventilation på väl synlig plats i byggnaden.

Bygg- och miljönämnden

Bygg-och miljönämnden har tillsyn. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan med stöd av bestämmelserna i 11 kap plan och bygglagen (2010:900) PBL, bland annat förelägga ägaren att vidta åtgärder. Kommunen kan också ingripa med stöd av Miljöbalken (1998:808) om det föreligger " olägenhet för människors hälsa". Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.
Den möjlighet som tidigare funnits att få lokal behörighet att utföra OVK i kommunen har upphört.  

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20