Foto: smålandsbilder.se

Kunskapsprov, serveringstillstånd

Kunskapsprov

Sökande av serveringstillstånd ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagens och anslutande föreskrifters regler som krävs för att servering av alkoholdrycker ska kunna ske så att god ordning råder på restaurangen.

Provresultat från utbildningar i alkohollagen

På vissa utbidlningar i alkohllagen genomförs ett prov som en del av utbildningen. Observera att dessa prov inte är giltiga som kunskapsprov vid ansökan om serveringstillstånd! Det kunskapsprov som ska genomföras med godkänt resultat för att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna beviljas är det prov som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.

Vem behöver göra kunskapsprov?

Det är den som söker serveringstillstånd som ska göra provet. Om sökanden är en juridisk person ska den eller de personer som har betydande inflytande (s.k. PBI-personer) och är aktiva i serveringsrörelsen göra kunskapsprov. Provtillfällen erbjuds endast till den som söker serveringstillstånd eller till nya ägare av ett bolag som har ett serveringstillstånd. Provet bokas in först när ansökan är inlämnad och ansökningsavgiften är betald.

Kunskapsprovet är utformat av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och provresultatet är giltigt i tre år. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov anges fyra undantag då kunskapsprov inte behöver genomföras.
Undantagen avser den som:
1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan, eller
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan, eller
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns skäl att ifrågasätta, eller
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

I mindre aktiebolag, handelsbolag och dylikt bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Detta innebär att hälften eller mer av bland andra delägare, firmatecknare och familjemedlemmar till delägare som är aktiva i bolaget bör genomföra godkända kunskapsprov för att kravet på kunskap i alkohollagstiftningen ska anses uppfyllt.

I större bolag där ägarna och företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning, exempelvis verkställande direktör och restaurangchef.

Det är viktigt att även anställda i bolaget har kunskaper inom alkohollagstiftningen. Alkohollagen ställer högre krav på serveringsansvariga än på andra anställda. Tillståndshavaren ansvarar för att tillräckliga kunskaper finns hos serveringsansvariga och övrig serverings- eller kökspersonal samt hos dem som är anställda för andra uppgifter som är av betydelse för upprätthållande av ordning och nykterhet. Gislaveds kommun rekommenderar att alla serveringsansansvariga och även övrig serveringspersonal ska gå utbildningen AASPDF med jämna mellanrum för att säkerställa att de har de nödvändiga kunskaperna för att bedriva en servering med god ordning och känna sig säkra på sina rättigheter och skyldigheter

Varför göra kunskapsprov?

Ett övergripande syfte med kunskapsprovet är att servering ska ske på ett ansvarsfullt sätt samt att undvika att problem uppstår i samband med restaurangverksamhet. Den blivande tillståndshavaren ska ha förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att serveringen inte på grund av okunskap strider mot reglerna. Den som inte har tillräckliga kunskaper riskerar att få sitt tillstånd återkallat om reglerna inte följs.

Hur går kunskapsprovet till?

Du börjar med att anmäla dig till provet hos alkoholhandläggare.

  • Provet genomförs via dator på kommunhuset. Tiden för provet är högst 90 minuter.
  • Finns behov av tolk bokas en tolk av alkoholhandläggare. Tiden för provet är då högst 120 minuter.
  • Provet är upplagt som ett så kallat "multiple choice"-prov där du får flera svaraslternativ per fråga.
  • Provet består av fyra olika delar: alkoholpolitik, servering, tillsyn samt mat och utrustning. För att bli godkänd på provet krävs det att 75 % av svaren är rätt i var och en av de fyra delarna.
  • Varje PBI har möjlighet att genomföra provet tre gånger på samma ansökan.

Vilka olika slags kunskapsprov finns?

Folkhälsomyndigheten har utformat sju olika kunskapsprov som består av olika många frågor berorende på vilket slags serveringstillstånd som söks.

Kunskapsprovet för stadigvarande tillstånd till allmänheten består av 60 frågor.
Kunskapsprpvet för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap består av 60 frågor.
Kunskapsprovet för stadigvarande tillstånd för slutna sällskap består av 44 frågor.
Kunskapsprovet för tillfälligt tillstånd till allmänheten består av 44 frågor.
Kunskapsprovet för tillfälligt tillstånd till slutna sällskap består av 28 frågor.
Kunskapsprovet för stadigvarande tillstånd för pausservering består av 28 frågor.
Kunskapsprovet för tillstånd för provsmakning består av 28 frågor.

 

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24