Gislaveds kommun logotyp
Flygbild över detaljplaneområdet i Hestra

Granskning av detaljplan för ny räddningsstation

Senast uppdaterad 27 februari 2023

Kommunen möjliggör för omlokalisering av räddningstjänstens lokaler i Hestra. Välkommen att tycka till om förslaget under granskningstiden 27 februari till 20 mars.

Detaljplanen för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. är ute på granskning. Planens syfte är att möjliggöra för omlokalisering av räddningstjänstens lokaler inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39, från den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där de för närvarande inryms. Planen syftar även till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål, samt att säkerställa att strandskyddets syften uppfylls längs Agnsjön.

Tyck till om förslaget

Granskningstiden för detaljplanen är 27 februari – 20 mars 2023. Under tiden finns planförslaget utställt i Hestras och Gislaveds bibliotek, samt digitalt på kommunens webbplats.

Ta del av förslaget digitalt på sidan om detaljplaner.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved
eller via e-post till kommunen@gislaved.se

Senast den 20 mars 2023 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.

Vill du veta mer om planprocessen?

En detaljplan måste genomgå flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen på sidan om planprocessen.