Gislaveds kommun logotyp

Ny utbildning för lärare i fritidshem

Senast uppdaterad 02 februari 2023

Kommunen inleder samarbete med Linköpings universitet för att utbilda personal i fritidshem att bli behöriga lärare.

Det är svårt att anställa behörig personal till fritidshemmen i kommunen, och därför har kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutat att skriva under en avsiktsförklaring om en ny utbildning. Avsiktsförklaringen är mellan kommunen, Högskolan på hemmaplan och Linköpings universitet. Den innebär att befintlig personal i kommunens fritidshem ska kunna kompetensutvecklas och bli behöriga lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatsen

Utbildningen är en programutbildning med planerad kursstart hösten 2024 och heter Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad 180hp. De som söker måste arbeta i fritidshem. Linköpings universitet rekommenderar 10 st i en grupp att studera på plats i Gislaved. Alla behöver inte arbeta i vår kommun.

Behov av pedagogiska tjänster

Studietakten är 75 % och de teoretiska studierna är en dag i veckan. Samtidigt får studenten en praktisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sin arbetsplats. Det innebär att personen kan fortsätta jobba, och delta i den ordinarie verksamheten.

– Det finns ett behov av att rekrytera den här typen av pedagogiska tjänster, samtidigt som vi har personal i organisationen som jobbar men inte har behörighet. Tillsammans med Högskolan på hemmaplan och Centrum för livslångt lärande har vi fört en dialog med Linköpings universitet, där ett utbildningspaket nu satts samman, säger Anton Sjödell (M), ordförande i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott.

Grannkommuner erbjuds platser

Behovet av utbildad personal i fritidshem är inte unikt för vår kommun, och en viktig del i den här satsningen är att även kunna erbjuda grannkommunerna utbildningsplatser.

– Vi är väldigt glada över att vi skrivit på den här avsiktsförklaringen. När det gäller våra grannkommuner står de ungefär inför samma kompetensutmaningar som vi, och det finns många synergieffekter i att samarbeta kring den här typen av utbildningar säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förhoppning om fler utbildningar på sikt

Behovet av att kompetensutveckla och samtidigt minska personalbristen gäller både i kommunens verksamheter och i näringslivet. Att knyta ytterligare ett lärosäte till kommunen skapar möjligheter att arbeta bredare med olika typer av kompetensutvecklingsfrågor.

Anton Sjödell menar att den fortsatta satsningen kan bli en möjlighet för Högskolan på hemmaplan att få en ny plattform i samverkan med Linköpings universitet.

– Jag ser det här som ett första steg där vi på sikt kan skapa möjligheter för fler utbildningar att starta upp, säger Anton Sjödell. Det här innebär en positiv utveckling nu när vi knyter ett till lärosäte till kommunen och tittar på flera olika kompetensutvecklingsfrågor i kommunen, säger Anton Sjödell.

Fakta om utbildningen och kommunens fritidshem

Avsiktsförklaringen gäller för utbildningen Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad 180hp vid universitetet i Linköping, med inriktning mot fritidshem.

Utbildningen är på 180 högskolepoäng och vänder sig till befintlig personal i fritidshem. Den är treårig och innehåller både teori och praktik. Studenten kan välja bland inriktningarna musik, idrott eller bild. Delar av utbildningen sker på ordinarie arbetsplats.

Meningsfull fritid i samband med skoldagen

Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid före, efter eller på annat sätt i samband med skoldagen, samt under loven.

Kommunens fritidshem

Kommunen erbjuder plats på fritidshem från det att barnet börjar förskoleklass fram till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

I kommunen finns 13 kommunala fritidshem och ett fristående fritidshem. Fritidshemmen är placerade i anslutning till grundskolan.