Boende LSS för barn och vuxna

Kommunens verksamhet för funktionsnedsatta inkluderar ett flertal olika boenden för att du som har behov av stöd ska kunna bo i en egen lägenhet och samtidigt känna dig trygg.

Barn och unga

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem

Familjehem innebär att barnet bor med en annan familj.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service innebär att barnet bor med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Bostaden ska vara så likt ett hem som möjligt och barnets föräldrar har samma ansvar som tidigare vad gäller exempelvis att betala mat, kläder och fritidsaktiviteter. Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att barnets skolgång upphör och insatsen är ofta aktuell när barnet eller ungdomen ska studera på annan ort än familjens bostadsort och det inte finns möjlighet att pendla. I dessa fall ser man först till vilket stöd som ges genom skolan och ifall det kan vara tillräckligt med mindre omfattande insatser så som boendestöd eller hemtjänst.

Vuxna

Du som på grund av funktionshinder inte kan bo i en egen bostad kan ha rätt till en bostad med särskild service. I boendet finns personal som kan ge stöd inom de områden som du inte själv kan sköta, såsom personlig omvårdnad, hushållssysslor, inköp och fritidsverksamhet. Behovet av hjälp kan variera från person till person. Det finns olika former av bostad med särskild service och omfattningen av ditt behov avgör vilken form som passar dig.

  • En gruppbostad är till för dig som har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad och där personal behöver finnas till hands hela tiden.
  • En servicebostad är till för dig som kan bo i en egen lägenhet men som behöver återkommande hjälpinsatser och tryggheten i att personal finns tillgänglig vid behov.
  • En särskilt anpassad bostad är till för dig som behöver mycket hjälpmedel och anpassningar av ditt boende. Du kan i din anpassade bostad då få hjälp av personal genom andra insatser, exempelvis personlig assistans, hjälp i hemmet eller boendestöd.

Du kan ha önskemål om vilken form av boende som du vill ha. I beslutet om rätten till bostad med särskild service tas inte hänsyn till önskemålen, men de förmedlas vidare till den områdeschef som får till uppgift att verkställa beslutet.

Sidan uppdaterades senast: