Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende, eller särskilt boende, erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad anpassat efter den enskildes behov. I rubrikerna nedan kan du följa de olika stegen från ansökan till inflyttning i ditt nya hem.

Fakta och statistik vård- och omsorgsboende

  • Det finns 255 aktiva platser inom vård- och omsorg, fördelade på nio boenden.
  • På de flesta boendena finns också 5-20 tomma lägenheter som inte är bemannade. Dessa tomma platser finns för att kunna hantera förändrade framtida behov hos invånarna. Antal tillgängliga platser är beräknade på antal äldre invånare i kommunen.
  • Det finns också 21 korttidsplatser. De flesta av dem är placerade på Solbacka i Reftele.
  • Kommunen har en skyldighet att ge möjlighet till inflyttning inom 3 månader från det datum individen har fått ett beslut.

Om du vill veta mer om de olika boendeformerna kan du titta på filmen Vård- och omsorgsboende, korttids och växelvård.

Statistik vård- och omsorgsboende

(december 2022)

Antal ansökningar: 7 stycken
Antal avslag: 4 stycken
Antal uthyrda platser (31 december): 246 stycken
Antal som väntar på en plats (31 december): 12 stycken
Antal dagar från beslut till inflyttning (medelvärde): 147 dagar

Om du vill se mer statistik, och kunna se utvecklingen över tid för dessa siffror, hittar du mer information på sidan Kvalitetsredovisning, socialförvaltningen

Ansökan till vård- och omsorgsboende

Om du vill flytta till ett vård- och omsorgsboende ansöker du om det hos en av kommunens biståndshandläggare på Enheten för bistånd. Det görs då en utredning och din ansökan beviljas eller avslås baserat på ditt behov.

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

För dig som bor på vård- och omsorgsboende innebär det att du betalar en avgift fördelat på följande delar: hyra, mat samt omvårdnad och service.

Alla betalar för hyra och mat. Hyran för ditt boende fastställs av kommunens fastighetskontor och varierar beroende på boende och bostadsyta. Hyran debiteras dig i förskott. Avgiften för omvårdnad och service fastställs utifrån dina personliga ekonomiska förhållanden.

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

Så beräknas avgiften

Avgiften bestäms utifrån aktuella bruttoinkomster av pension, tjänst och kapitalinkomster efter skatt. Till nettoinkomsten läggs eventuellt bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd/bostadsbidrag. Från nettoinkomsten dras fastställt minimibelopp samt boendekostnaden.

Efter beräkning fås ett avgiftsutrymme fram, som varierar från person till person. Av avgiftsutrymmet tas sedan en månadsavgift ut för omvårdnad och service med 100%.

Du har möjlighet att lämna en inkomstförfrågan för att få din avgift uträknad.

Avgiftsbefrielse

Vid frånvaro från vård- och omsorgsboende minst ett dygn görs avdrag för matavgiften med 1/30 per helt dygn. Frånvaron ska anmälas senast tre dagar i förväg. Avdrag görs inte för enskilda måltider.

Vid frånvaro från vård- och omsorgsboende minst ett dygn görs avdrag för omvårdnads- och serviceavgiften med 1/30 per helt dygn. Frånvaron ska anmälas senast tre dagar i förväg. Avdrag görs inte för del av dag.

Vid sjukhusvistelse görs avdrag för mat, omvårdnads- och serviceavgiften från inskrivningsdagen. Hyreskostnaden för ditt boende kvarstår alltid.

Bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd handläggs av Pensionsmyndigheten.

Bostadsbidrag och bostadstillägg för personer under 65 år handläggs av Försäkringskassan.

Önskemål om boende och erbjudande om plats

När du har blivit beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende är kommunen skyldig att erbjuda en lägenhet vid något av kommunens vård- och omsorgsboenden inom tre månader.

Du kan lämna önskemål om var du vill bo, vilket kommunen försöker ta hänsyn till, men kommunen har varken möjlighet eller skyldighet att tillmötesgå alla enskilda önskningar.

Efter det får du ett erbjudande om lägenhet. Erbjudandet kommer från ansvarig enhetschef för det aktuella boendet. Från det att du har fått erbjudandet har du två dagar på dig att lämna svar om du tackar ja eller nej till erbjudandet om lägenhet. Du har möjlighet att tacka nej till ett erbjudande om lägenhet två gånger. Efter det kan ditt beslut om vård- och omsorgsboende komma att omprövas. Om du befinner dig på korttidsplats och tackar nej till vård- och omsorgsboende får du återgå till hemmet med hemtjänstinsatser.

Information om inflyttning

Tillsammans med enhetschefen på det aktuella boendet kommer ni överens om en dag för inflyttning, som ska ske inom en vecka om du vistas hemma.

Om du vistas på en korttidsplats ska flytt ske så snart lägenheten är inflyttningsklar.

Hyran för lägenheten börjar gälla från den dag du tackar ja till din plats. Kommunen tillhandahåller en höj- och sänkbar säng. Övriga möbler ansvarar du själv för.

Att bo på vård- och omsorgsboende

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du precis som på bussar, tåg, flyg och båt reser tillsammans med andra resenärer.

God man

Den som på grund av ålder eller sjukdom inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person får sina behov tillgodosedda genom att en god man eller förvaltare utses.

Social dokumentation

All personal är enligt lag skyldig att dokumentera för att säkerställa den enskildes rättsäkerhet i vård och omsorg. Social dokumentation är den information som personalen skriver i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som du har beviljats enligt socialtjänstlagen. Dokumentationen innebär en säkerhet både för dig och för den personal som arbetar omkring dig.

Social dokumentation består av flera delar:

  • Löpande anteckningar, omfattar anteckningar om händelser av vikt som uppstår i vardagen och som personalen delger varandra skriftligen. Löpande anteckningar raderas regelbundet efter att de har sammanfattats till en journalanteckning.
  • Journalanteckningar, omfattar fakta och händelser av betydelse som gör det möjligt att följa vården och omsorgen kring dig.
  • Genomförandeplan, ska upprättas och kontinuerligt uppdateras vid förändringar eller minst var sjätte månad. Genomförandeplanen beskriver hur ditt stöd och din hjälp ska genomföras, vilken målsättning som finns och vem som ansvarar för vad. Planen ska även innehålla dina behov och önskemål utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Genomförandeplanen ska upprättas av ansvarig personal tillsammans med dig.

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap innebär att en personal utses att vara din kontaktperson, det vill säg den person som ansvarar för social dokumentation, planering av egentid, kontakter med närstående, utförande av vissa insatser som exempelvis dusch och städning.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt och dina personuppgifter omfattas av sekretess. Det innebär att personal inte får berätta för någon vad du har talat om i förtroende eller vad de har fått reda på om dina personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter, vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut utan ditt samtycke. Tystnadsplikten för personal gäller även efter det att hen har avslutat sin anställning i Gislaveds kommun.

Tandvård

Det finns olika former av stöd för personer som riskerar att få bekymmer med sin mun och tandhälsa. Om du har ett stort omvårdnadsbehov i det dagliga livet kan du få intyg för nödvändig tandvård och ett erbjudande om uppsökande munhälsobedömning.

Uppsökande munhälsobedömning som utförs i hemmet en gång per år. Syftet är att ge råd och stöd beträffande tandvården och fånga upp behov av tandläkarbesök.

Nödvändig tandvård ges hos vald tandläkare och syftar till att undanröja besvär från munnen som innebär smärtor eller besvär att äta och ges under högkostnadskortet som man har till sjukvård

Städ och tvätt

Städ och tvätt ingår i servicen. Dina kläder ska vara maskintvättbara i minst 40 grader, och sängkläder och handdukar ska vara maskintvättbara i minst 60 grader. Märk kläder och textilier med namn för att underlätta hanteringen. Vi ansvarar inte för tvätt av kläder/ textilier i ylle eller andra känsliga material.

Städning av lägenheten utförs varannan vecka och hygienstädning görs vid behov.

Film om olika boendeformer

En kort informationsfilm om olika boendeformer som finns i kommunen.

Sidan uppdaterades senast: