Samarbetsamtal

Kommunen har en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som önskar hjälp med att lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge angående gemensamma barn. Samarbetssamtal kan ske genom att ni som föräldrar själva tar kontakt med socialtjänstens familjerätt. Samarbetssamtalen är frivilliga så förutsättningen för sådana samtal är att ni är överens om att delta. Samtalen kan även ske genom att domstolen ger socialnämnden i uppdrag att anordna samarbetssamtal.

Målsättningen med samarbetssamtal är att ni föräldrar själva ska komma fram till en lösning som tar hänsyn till barnets behov och eventuella önskemål. Om ni som föräldrar kan enas skapar det som regel en mer hållbar lösning och för det mesta är den gemensamma överenskommelsen det bästa för barnet.

Samtalen leds av familjerättssekreterare. Samtalsledarens uppgift är att leda samtalen så att de blir strukturerade och har fokus på barnet, bidra med kunskap om barns behov och reaktioner i samband med separationer mellan föräldrarna samt informera om gällande lagregler. Samtalsledaren har ingen beslutanderätt i den eventuella överenskommelsens utformning. Vidare är samtalsledaren opartisk i förhållande till föräldrarna. Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Innehållet i samtalen dokumenteras ej.

Samarbetssamtalen kan avslutas med att ni gör skriftliga överenskommelser eller skriver juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant avtal har efter socialnämndens godkännande samma giltighet som ett beslut i domstol. I det fall att ni som föräldrar inte kan enas i ett samarbetssamtal finns möjligheten att få frågorna avgjorda i en domstol

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-25